JSM: Privat kapital som lösning på globala utmaningar

Den offentliga finansieringen räcker inte till för de åtgärder och investeringar som krävs för att tackla de globala hållbarhetsutmaningarna. I Finlands vägkarta för hållbar finansiering, som ska publiceras i mars, presenteras ett gemensamt överenskommet mål samt åtgärder för att öka finländarnas roll när det gäller finansieringen av en hållbar framtid. Vägkartan, som utarbetats i samarbete mellan den offentliga, privata och tredje sektorn, är ett första steg mot ett ekosystem för internationellt effektiv finansiering.

På uppdrag av jord- och skogsbruksministeriet påbörjade Finland hösten 2018 ett nationellt arbete för att utveckla finansieringsmodeller och skapa en gemensam vision för att stödja målen för hållbar utveckling. I ekosystemet för hållbar finansiering riktas privat kapital på ett målinriktat sätt till hantering av globala hållbarhetsutmaningar och säkerställs mätning av åtgärdernas effektivitet. Effektiva och hållbara finansieringsstrukturer påskyndar även exporten av finländskt kunnande och finländska lösningar.

Enligt en utredning gjord av Gaia Consulting Oy bör Finland bilda ett nationellt nätverk av aktörer för finansiering av målen för hållbar utveckling med uppgift att främja uppkomsten av finansieringsstrukturer av nytt slag och verksamhet samt rikta finansiering och samordna rapporteringen om effekterna. För att detta ska lyckas krävs det målinriktat samarbete mellan offentliga och privata aktörer samt beslut om vilka mål för hållbar utveckling vi särskilt ska satsa på.

– Arbetet med beredningen av vägkartan var inkluderande och gjordes i samarbete med representanter för flera olika intressentgrupper, såsom investerare, ministerier, företag och offentliga finansiärer. Hållbar utveckling är inte bara riskhantering, utan också en stor möjlighet. Skapandet av ett internationellt effektivt finansieringsekosystem gör det möjligt för Finland att ta en i förhållande till sin storlek större roll när det gäller att hantera internationella hållbarhetsutmaningar, påminner jord- och skogsbruksministeriets kanslichef Jaana Husu-Kallio.

Lösningar för förnybar energi, ett hållbart jord- och skogsbruk samt ansvarsfull vattenförvaltning kan vara lönsam affärsverksamhet och vinstgivande placeringsverksamhet. Flera internationella studier stöder uppfattningen om att enbart investeringar som görs i enlighet med hållbar utveckling både på lång och kort sikt kan vara lönsamma och hållbara även ur investerarnas synvinkel.

Förenta nationerna har fastställt 17 mål för hållbar utveckling (SDG), vilka ska uppnås före 2030. I målen för handlingsplanen för hållbar utveckling framhävs avskaffandet av fattigdom, en minskad ojämlikhet och bekämpandet av klimatförändringen. Den ledande principen är att alla ska vara delaktiga av förändringen – ”no one is left behind”.

Det har beräknats att de investeringar som krävs för att nå målen bara i utvecklingsländerna uppgår till drygt 4 000 miljarder euro om året. Av detta belopp kan inte ens hälften täckas genom nuvarande åtgärder. Eftersom resurserna från det internationella offentliga utvecklingssamarbetet uppgår till ca 130 miljarder euro, är det  givet att det krävs privat finansiering för att målen ska kunna nås. Finlands vägkarta för mobilisering av privat kapital för SDG-investeringar offentliggörs den 28 mars.

Live-streaming av evenemang kl. 9.30–11.00 http://www.mediaserver.fi/live/mmm

Ytterligare information:

Timo Halonen, konsultativ tjänsteman, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0295162411, timo.halonen(at)mmm.fi

Seppo Rekolainen, chef för internationellt vattensamarbete, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0295162086, seppo.rekolainen(at)mmm.fi

Max von Bonsdorff, chef för enheten för utvecklingsfinansiering och den privata sektorn, tfn 0295 351 720, max.vonbonsdorff(at)formin.fi

Mikko Halonen, Leading Consultant, Gaia Consulting Oy, tfn 0407002190, mikko.halonen(at)gaia.fi

 

Bifogade filer

Finlands vägkarta för hållbar finansiering_embargo 28.3.

Finlands vägkarta för hållbar finansiering_logo

Mer från SLC