JSM: Regeringen främjar jordbrukets lönsamhet med hjälp av ytterligare satsningar på investeringar och livsmedelsexport

För genomförandet av klimatprogrammet för markanvändningssektorn reserveras ett permanent engångsanslag. Även projekt som förbättrar naturens biologiska mångfald får stöd.

Regeringen beslutade vid budgetförhandlingarna bidra till jordbrukets lönsamhet genom extra satsningar på jordbruksinvesteringar. Till detta lönsamhetsfrämjande arbete hör också att regeringen föreslår ytterligare finansiering för livsmedelsexport.

Jordbruksinvesteringarna ska tryggas genom ytterligare kapitalisering av Gårdsbrukets utvecklingsfond. Kapitaliseringen av fonden uppgår till 31 miljoner euro nästa år. Investeringsunderstöden hjälper att inleda projekt som skapar arbetstillfällen bland annat inom byggnadsplanering, byggnadsmaterialindustri och -handel samt inom transporter och byggnadsarbeten. Investeringarna ska ersätta gammal kapacitet, förbättra djurens och jordbrukarnas välbefinnande samt tillståndet i miljön och öka produktionen av förnybar energi.

För livsmedelsexporten föreslår regeringen två miljoner euro i nästa års budget.

- Export är en förutsättning för att vårt livsmedelssystem ska vara framgångsrikt. Eftersom den inhemska marknaden är relativt liten, är det viktigt att vi söker tillväxtmöjligheter även utanför landets gränser, säger jord- och skogsbruksminister Jari Leppä.

Finansiering för jordbrukets miljöåtgärder och klimatprogrammet för markanvändningssektorn

För att genomföra klimatprogrammet för markanvändningssektorn som ingår i regeringsprogrammet reserveras ett permanent engångsanslag på sammanlagt 19 miljoner euro. Finansieringen avsätts för åtgärder som stärker kolsänkor och minskar sektorns utsläpp.

Regeringen vill trygga insatserna för miljö- och klimatvänligt jordbruk och avsätta stöden till aktiv verksamhet. Underskottet på 88 miljoner euro i miljöersättningarna för jordbruket täcks år 2020 enligt regeringsprogrammet.

Regeringen vill stöda klimatvänlig matproduktion och öka andelen inhemska ekologiska produkter. Finansieringen av nya åtaganden om ekologisk produktion kommer att säkerställas 2020. Ersättningen för ekologisk växt- eller husdjursproduktion betalas enligt åtagandena.

Kompensationsersättningen är väldigt viktig med tanke på fortsatt jordbruksproduktion för ersättningen gör odlingen möjlig i nordliga förhållanden. Därför ska regeringen år 2020 täcka underskottet på 42 miljoner euro i kompensationsersättningen. Ett lönsamt jordbruk håller liv i gårdarna och upprätthåller sysselsättningen och den inhemska matproduktionen på landsbygden.

Enligt jord- och skogsbruksminister Jari Leppä gav budgetförhandlingarna goda resultat med tanke på miljön och det framtida jordbruket.

- I budgeten finns många drag som är positiva för jordbruket. Nästa år kan vi täcka underskottet i miljö- och kompensationsersättningen och vi har också säkerställt finansieringen för nya åtaganden som gäller ekologisk produktion.  Jordbruksinvesteringarna tryggas genom ytterligare kapitalisering av Gårdsbrukets utvecklingsfond, vilket också bidrar till regeringens sysselsättningsmål. 

Naturens biologiska mångfald och hållbar utveckling står i fokus i regeringsprogrammet 

Som ett led i arbetet med att trygga naturens biologiska mångfald avsätter regeringen stöd för projekt som ska återetablera vandringsfiskbestånd samt för att anlägga för vattenfåglar viktiga våtmarker och för att bekämpa invasiva främmande arter. För att bygga fiskpassage i vattendrag för vandringsfisk, röja vandringshinder och restaurera lekområden reserveras ett anslag på sex miljoner euro. För restaureringen av värdefulla fågelvåtmarker avsätts tre miljoner euro.

Regeringen ökar finansieringen för det frivilliga programmet för skydd av skogar (Metso) för att stärka skogsnaturens biologiska mångfald. Av den ytterligare finansieringen går två miljoner euro via jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde till naturvårdsprojekt och tidsbegränsat skydd i ekonomiskogar.

Forsstyrelsens eftersatta underhåll åtgärdas och naturturismens förutsättningar förbättras genom att höja basfinansieringen för Naturtjänsterna och restaurera vandringsleder i friluftsområden och nationalparker. För vandringslederna reserveras en miljon euro.

- Budgetpropositionen stöder naturens biologiska mångfald och människornas möjligheter för rekreation i naturen, till exempel i form av jakt, fiske och motion, säger jord- och skogsbruksminister Jari Leppä.

Budgetpropositionen stöder fiskerihushållningen mångsidigt. För att ta tillvara möjligheterna med inhemsk fisk, minska det kommersiella fiskets skador, främja fisketurismen samt för att vårda och forska fiskevatten föreslås ytterligare finansiering på 2,3 miljoner euro.

Lantmäteriverket får 1,5 miljoner euro som verket använder för att bidra till tillgången och användningen av tillförlitlig och exakt geografisk information samt för att genomföra redogörelsen om politiken för geografisk information.

4H-verksamheten främjar landsbygdens livskraft och dragningskraft som boendemiljö genom att sysselsätta unga och erbjuda dem möjligheter att prova på företagande. Ministeriets statsandel för organisationen ökas med 0,5 miljoner euro.

Ytterligare information:

Satu Haapaniemi, ministerns specialmedarbetare, tfn 050 400 5193, fornamn.efternamn@mmm.fi (jordbruk)

Teppo Säkkinen, ministerns specialmedarbetare, tfn 050 516 2868, fornamn.efternamn@mmm.fi (naturresursekonomi)

Annukka Kimmo, ministerns specialmedarbetare, tfn 050 478 0226, fornamn.efternamn@mmm.fi (förfrågningar om intervjuer)

Mer från SLC