JSM: Republikens president stadfäste ändringen av livsmedelslagen

Republikens president stadfäste torsdagen den 19 december den reviderade livsmedelslagen. Syftet med lagändringen är att minska det administrativa arbete som lagstiftningen medför för aktörerna och tillsynsmyndigheterna inom livsmedelsbranschen, dock utan att riskera livsmedelssäkerheten.

Lagen följer Europeiska unionens kontrollförordning som i huvudsak ska börja tillämpas i december 2019.

Den första ankomstkontrollen av livsmedel av animaliskt ursprung integreras i den riskbaserade livsmedelstillsynen. Kraven på egenkontroll och rutinerna som gäller livsmedelshygienisk kompetens ska lättas upp. I lagen finns också bestämmelser om nya instrument som underlättar myndigheternas kontrollarbete och förbättrar konsumentskyddet. De exportrelaterade uppgifter som Livsmedelsverket kommer att ansvara för underlättar livsmedelsexporten. I den nya livsmedelslagen har tagits in en bestämmelse om aktörens tillförlitlighet. Målet är att förebygga grå ekonomi och förbättra konsumentskyddet.

I samband med reformen av livsmedelslagen har lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi ändrats på motsvarande sätt. Den riskbedömning som föregår arbetet med att fastställa gränsvärden för bekämpningsmedelsrester överförs från Livsmedelsverket till Säkerhets- och kemikalieverket när den nya lagen träder i kraft. En motsvarande ändring har också gjorts i lagen om växtskyddsmedel.

Lagändringarna träder i kraft den 1 januari 2020.

Ytterligare information:
Hannu Miettinen, lagstiftningsråd,  tfn 040 158 9401, hannu.miettinen(at)mmm.fi
Anne Haikonen, lagstiftningsråd, tfn 050 369 7618, anne.haikonen(at)mmm.fi

Mer från SLC