JSM: Statsrådet fastställde den slutliga stödnivån för det extraordinära nationella stödet till Södra Finland

Statsrådet fastställde i dag den slutliga stödnivån för det extraordinära tillfälliga stödet för fodervall, foderkorn och vårvete i Södra Finland. Stödet uppgår till sammanlagt 20 miljoner euro. Av denna summa är 8 miljoner euro alltså 40 procent reserverad för fodervallar på mjölk-, nöt-, får- och getgårdar i Södra Finland och 12 miljoner alltså 60 procent avsätts för odling av foderkorn och vårvete.

Stödet betalas ut i form av ett nytt de minimis-stöd, det vill säga stöd av mindre betydelse, av engångskaraktär. Stödet söktes i januari i år. Det extraordinära stödet beviljas i stödbelopp grupperade enligt arealklass.

Det stöd för vallfoderväxter som betalas utifrån arealen sänks med 83,6 euro/gård i alla storleksklasser med undantag för de största gårdarna. Det är inte motiverat att sänka stödnivån för dessa, eftersom stödet per vallhektar i många fall, i varje fall per hektar vallareal räknat, skulle vara lägre än i gårdar av annan storlek (Länk med nya stödnivåer). Stödet till foderkorn och vårvete höjs med 72,2 euro/gård i samtliga storleksklasser (Länk med nya stödnivåer). Med dessa ändringar säkerställs att åtgången på stöd som ska utbetalas utifrån godkända stödansökningar så noggrant som möjligt motsvarar den stödfördelning mellan olika växter som bestämts före ansökan om stöd.

Det extraordinära stödet till Södra Finland beviljas i form av stöd av mindre betydelse. Villkoret är att det totala beloppet av alla stöd av mindre betydelse som beviljats sökanden under beskattningsåret och under den period som omfattar de två föregående beskattningsåren inte överskrider maximibeloppet för stöd. Maximibeloppet är för närvarande 20 000 euro, vilket beaktades då de slutliga stödbeloppen fastställdes.

Livsmedelsverket har målet att betala ut stödet i april 2019.

Länk till det första pressmeddelandet

Ytterligare information vid Livsmedelsverket:

Lea Anttalainen, överinspektör, tfn 0295312423

Riikka Klemola, överinspektör, tfn 0295312430

fornamn.efternamn@mavi.fi

Ytterligare information vid jord- och skogsbruksministeriet:

Pekka Pihamaa, specialsakkunnig, tfn 0295 16 2289

Juha Vanhatalo, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 16 2347

Mer från SLC