​ JSM: Stödet för lagring av trädgårdsprodukter i Södra Finland och det nordliga stödet för mjölkproduktion 2018 fastställda

Regeringen har beslutat om nivåerna för lagringsstöd för trädgårdsprodukter 2018 i Södra Finland och om det slutliga nordliga stödet för mjölkproduktion i januari - december 2018. Lagringsstödet för trädgårdsprodukter inom systemet med nordligt stöd hålls kvar på den tidigare bestämda nivån.

När det gäller maskinellt avkylda lager uppgår lagringsstödet för trädgårdsprodukter till 9,10 euro per kubikmeter och i fråga om andra lager till 5,60 euro per kubikmeter. Samtidigt ska det högsta taket för lagringsstödet höjas för att betalningsfullmakten för det nationella stödet  till Södra Finland ska kunna tillämpas så fullt ut som möjligt.

Stödnivån ses alltid över i början av följande år efter att antalet faktiska enhetskvantiteter har fastställts. För lagringsstödet för trädgårdsprodukter har bestämts ett högsta tak såväl nationellt som genom EU-beslut. För att taken inte ska överskridas, är man tvungen att sänka enhetsstödet för 2018.

När det gäller lagringsstödet för trädgårdsprodukter var den lagrade mängden 2018 något mindre än tidigare år. Relativt sätt minskade lagringsmängden mest i de lager som saknar ett maskinellt värmeregleringssystem. Orsaken till de minskade mängderna är de svåra förhållandena under vegetationsperioden 2018.

Beslutet har inte några direkta statsfinansiella konsekvenser eftersom beslut om stödets maximala belopp fattas separat i samband med att stödformen godkänns. I lagringsstöd 2018 betalas uppskattningsvis sammanlagt 0,98 miljoner euro.

Det nordliga stödet för mjölkproduktion höjs nu med 0,2 - 0,4 cent till 7,5 - 33,0 cent per liter beroende på stödområde och -månad. I området för nordligt stöd producerades 2018 nästan lika mycket mjölk som 2017.

Stödet per liter höjs stegvis enligt stödområde så att hela den för mjölkproduktionen reserverade summan på 164,6 miljoner euro ska kunna användas fullt ut. En motsvarande komplettering har gjorts årligen när man fått slutlig information om den mjölkkvantitet som  producenterna producerat under hela året i området för nordligt stöd.

Det nationella stödet till södra Finland och det nordliga stödet som finansieras helt nationellt, är stödformer som är anpassade till EU:s gemensamma jordbrukspolitik. De kompletterar EU:s stödsystem (EU:s direkta stöd, kompensationsersättningar, miljöersättningar och ersättningar för djurens välbefinnande) och säkrar jordbrukets och trädgårdsodlingens verksamhetsbetingelser och lönsamhet samt landsbygdens livskraft.

Mer information:
Juha Vanhatalo, konsultativ tjänsteman, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0295 16 2347
Pekka Pihamaa, specialsakkunnig, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0295 16 2289
Veli-Pekka Reskola, överinspektör, tfn 0295 16 2193

Mer från SLC