JSM: Tatar blev Husu-Kallios fadderko i Vieremä - målet är hög livstidsavkastning

Jord- och skogsbruksministeriets kanslichef Jaana Husu-Kallio besökte den 8 maj 2019 Vieremä i Norra Savolax som är känt för sin mjölkproduktion. Samtidigt passade hon på att göra bekantskap med sin fadderko, Tatar, som hittills producerat över 150 000 kg mjölk. Den ovanligt högavkastande mjölkkon är ett bevis på att gården satsat på djurens välbefinnande och ett gott exempel på en allt hållbarare djurhållning i Finland. 

Fadderkon Tatar hittades via Twitter när Norra Savolax boskapsförening belönade produktiva kor på sitt årsmöte.

- För att en mjölkko ska kunna producera mjölk, måste den nedkomma med en kalv en gång om året. Boskapens genom är dock av stor betydelse, men en mjölkko som uppnått hög ålder och livstidsavkastning såsom Tatar, är ett tecken på att skötseln har varit utomordentligt bra. Att helhetsmässigt sköta om djurs välbefinnande och hälsa, vilket betyder god utfodring och artspecifik skötsel, är nyckeln till framgången, säger Husu-Kallio.

Målet är hög livstidsavkastning och uthålliga djur

Livstidsavkastning berättar hur mycket en ko har producerat mjölk under sitt liv. År 2018 producerade kor som hör till systemet med produktionsuppföljning i genomsnitt 28 416 kg mjölk före slakten. Under de senaste tio åren har livstidsavkastningen ökat med närmare 5 000 kg. Detta är resultat av en bättre genomsnittsavkastning, kvigornas lägre kalvningsålder och bra skötsel av djuren.

- När livstidsavkastningen stiger, producerar korna en längre tid. På detta vis behöver man färre kvigor för att förnya boskapen och kan genom korsning välja flera kalvar för köttproduktion innan kalvarna blir vuxna.  Eftersom det behövs färre vuxna djur, minskar också miljöbelastningen, berättar Husu-Kallio som i tiden sökte till veterinärmedicinska fakulteten just för kornas skull.

- Tatar är ett utmärkt exempel på en långlivad finsk mjölkko som är resultat av en god avel och utomordentlig skötsel. Sådana vill jag gärna se flera hos oss.

Tatar är Tiina och Juha Eskelinens första ko med en livstidsavkastning på över 150 000 kg. Tatars livstidsavkastning motsvarar 1 300 finländares årliga mjölkkonsumtion. Tatar, född 2004, är inne på sin 13 mjölkproduktionsperiod. 

- Tatar är en typisk Ayrshire, en snäll ko som går sin egen väg och som väl intagit ledarrollen i boskapshjorden. Tatar har två döttrar och flera dotterdöttrar som fortsätter den uthålliga släktlinjen, berättar Tiina Eskelinen.

Klimatsmart mjölkgård är en välskött helhet

Eskelinens har ytterligare två kor som producerat 100 000 kg mjölk och 55 kor som producerat 50 000 kg mjölk. Grunden för en uthållig boskap byggs genom ett långsiktigt målinriktat arbete inom aveln och utfodringen. Eskelinens satsar kontinuerligt på förhållandena för att de på bästa möjliga sätt kan beakta djurens välbefinnande i olika situationer och i produktionsperiodens olika faser. 

- Toppenkor behöver också god tur även om boskapen är uthållig. Vi satsar på djurens välbefinnande i vår båsladugård och håller korna utomhus regelbundet. Lämpligt stora grupper vistas utomhus turvis så att alla kor får motion. Korna utfodras med sörpa året runt och på sommaren betar de om dagarna, berättar Eskelinens om sina produktionsmetoder.

Utanför produktionsperioden får sinkor en motionssemester. På sommaren får korna röra sig fritt på bete och på vintern i ett lösdriftsstall. Korna behöver samma vanliga fridfulla vardagsliv för att må bra. Detta är en av gårdens principer för att hålla vardagsrytmen i ladugården. På gården finns i genomsnitt 75 kor. Den nästa generationen, barnen Siiri och Ville, arbetar redan på gården. Inom en nära framtid blir gården en jordbrukssammanslutning.

Tatar är den 104 i Finland uppfödda ko som producerat över 150 000 kg mjölk och den 54 kon  av Ayrshireras. I Norra Savolax kommer Tatar in på plats 23 och i Vieremä på plats fem när det gäller kor som producerat över 150 000 kg.

Ytterligare information:
Tiina och Juha Eskelinen, mjölkföretagare,
tel  0400 968 502, juha.eskelinen@koti.luukku.com
Jaana Husu-Kalliio, kanslichef, jord- och skogsbruksministeriet,
tel 040 029 1910
Katri Kostamo, verkställande direktör, Proagria, tel 043 825 1218,
katri.kostamo@proagria.fi

Mer från SLC