JSM: Temat vid mötet mellan EU:s jordbruksministrar är att bromsa klimatförändringarna genom bindning av koldioxid i marken

EU:s jordbruksministrar kommer att vid det informella mötet i Helsingfors den 22–24 september diskutera bindning av koldioxid i marken som en klimatåtgärd inom jordbruket. Dessutom får ministrarna bekanta sig med en finländsk mjölkgård och ett skogsvårdsobjekt. Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä är ordförande för mötet.

Finland anser att bindning av koldioxid i jordbruksmark är ett av de viktigaste sätten att minska jordbrukets koldioxidutsläpp. Genom lämpliga odlingsmetoder och markanvändningssätt kan åkrarna binda mer koldioxid ur atmosfären än för närvarande och också fungera som betydande kollager.

Under de senaste årtiondena har åkrarnas kollager allmänt sett minskat i EU. Vid det informella mötet i Helsingfors kommer EU:s jordbruksministrar att diskutera hur koldioxidbindningen i jordbruket bäst kan främjas efter 2020 bland annat genom den nya gemensamma jordbrukspolitiken.

”Kärnverksamheten i jordbruket är att producera näringsrika livsmedel på ett hållbart sätt. Genom jordbrukspolitiken har både klimatförändringar och miljöutmaningar bemötts redan länge. Odlarnas aktiva roll vid hittandet av lösningar på klimatutmaningarna är viktig. Därför vill vi öka diskussionen om de möjligheter som koldioxidbindningen medför”, säger jord- och skogsbruksminister Jari Leppä.

Genom diskussionen mellan jordbruksministrarna främjas förhandlingarna om EU:s klimatmål på lång sikt. En stor del av EU:s medlemsländer är redo att försöka uppnå koldioxidneutralitet, dvs. balans mellan utsläpp och kolsänkor, senast 2050. Finland har som mål att enighet om klimatmålet ska uppnås under Finlands ordförandeskap.

Särdragen hos Finlands jord- och skogsbruk lyfts fram

Ministrarna kommer också att besöka en mjölkgård och ett skogsvårdsobjekt. Vid besöken presenteras särdragen hos finländskt hållbart jord- och skogsbruk. På mjölkgården får ministrarna bland annat ta del av djurens välbefinnande och hälsa samt betydelsen av vall i den finländska mjölkproduktionen.

”Finländsk praxis bland annat för att förbättra djurens välbefinnande är i världsklass. Besöken i olika medlemsländer är ett utmärkt tillfälle att utbyta erfarenheter mellan länderna och att visa i hur olika förhållanden EU:s gemensamma jordbrukspolitik tillämpas”, säger jord- och skogsbruksminister Leppä.

Finland är ordförande i Europeiska unionens råd från den 1 juli till den 31 december 2019. Under sitt ordförandeskap ordnar Finland sex informella ministermöten i Finlandiahuset i Helsingfors.

De medierepresentanter som vill följa det informella ministermötet i Helsingfors ska ackreditera sig senast två veckor före mötet. Ackrediteringen till det informella mötet mellan jordbruksministrarna stängs fredagen den 6 september kl. 16 finsk tid (EEST). För medierepresentanterna ordnas den 23 september i samband med mötet besök till resmål som företräder olika delområden inom finländsk bioekonomi (bland annat biobränslen, jordbruk).

Mötesprogram: https://eu2019.fi/sv/evenemang/2019-09-22/informellt-mote-mellan-jordbruksministrarna

Preliminär tidsplan för medierna: https://eu2019.fi/sv/informellt-mote-mellan-jordbruksministrarna-preliminar-tidsplan-for-medierna

Medieackreditering: https://eu2019.fi/sv/medier/ackreditering

Hållbara arrangemang: https://eu2019.fi/sv/eu-ordforandeskapet/hallbara-motesarrangemang

Mer information:

Ahti Hirvonen, enhetschef, jord- och skogsbruksministeriet, tfn +358 295 162 337

Satu Haapaniemi, ministerns specialmedarbetare, jord- och skogsbruksministeriet, tfn +358 50 400 5193

Pekka Väisänen, ledande sakkunnig, jord- och skogsbruksministeriet, tfn +358 295 162 480 (intervjuförfrågningar och resan för medier)

Mer från SLC