JSM: Tullen får utökad behörighet för tillsynen över djurskyddslagen

Den 15 mars 2019 stadfäste republikens president lagen om ändring av lagen om djursjukdomar, som ökar Tullens behörighet i tillsynen av förflyttningar av djur och djurprodukter. Ändringen effektiviserar bland annat bekämpningsåtgärderna mot afrikansk svinpest samt ingripandet i olaglig handel med husdjur. Lagen träder i kraft den 1 april 2019.

Enligt djurskyddslagen ska Livsmedelsverket och regionförvaltningsverket övervaka att djurskyddslagstiftningen iakttas vid införsel av djur och djurprodukter från andra EU-medlemsländer och att skyddsåtgärder vidtas med anledning av konstaterade sjukdomsfall. Inspektioner vid landets gränser utförs genom stickprov eller vid misstanke om att bestämmelserna överträds. Tullen har hittills endast kunnat bistå Livsmedelsverket och regionförvaltningsverket vid inspektionerna, men i fortsättningen kan Tullen vid behov utföra inspektioner även självständigt.

Den afrikanska svinpesten som förekommer i flera EU-länder och som är ett hot mot Finlands svinhushållning och köttindustri sprids bland annat genom livsmedel som passagerare för med sig. Den ökade olagliga införseln av hundar och katter, dvs. djur som inte uppfyller kraven på vacciner, läkemedel och handlingar, ökar å sin sida risken för att många sjukdomar såsom rabies sprids. Djuren som saluförs uppföds dessutom ofta under förhållanden där det finns allvarliga problem med djurhälsan.

Till djurskyddslagen fogades samtidigt en bestämmelse som gäller verksamhetsutövarnas, såsom hamninnehavares och researrangörers, skyldighet att informera passagerare om de föreskrivna förbud och åtgärder som syftar till att hindra spridningen av allvarliga djursjukdomar. Närmare bestämmelser om tillämpningen av informationsskyldigheten utfärdas senare genom förordning av statsrådet.

Mer information:

Kajsa Hakulin, konsultativ tjänsteman, tfn 02951 62361, e-post: kajsa.hakulin@mmm.fi

Johanna Wallius, lagstiftningsråd, tfn 02951 62244, e-post: johanna.wallius@mmm.fi

Tiia Sulander-Seppänen, tullöverinspektör, tfn 040 332 6193, e-post tiia.sulander-seppanen@tulli.fi

Mer från SLC