JSM: Vattensektorn i förändring - digitalisering ger möjligheter

Vattentjänster och förvaltning av vattenresurser reformeras. Att förbättra vattenförsörjningen är nödvändigt för att man ska kunna trygga hållbar utveckling både i Finland och globalt. Digitalisering är en stor möjlighet för vatteneffektiviteten och -försörjningen.

En god förvaltning av vattenresurser är en del av lösningen i fråga om nästan alla stora globala problem, såsom överanvändning av naturresurser och anpassning till klimatförändringen. För att kunna hantera vattnets kretslopp krävs det klara mål, uppdaterad information, planering och ledarskap. Digitala metoder förbättrar effekterna av arbetet med vattenresursförvaltningen samt produktions- och servicekoncepten.  

- Digitala lösningar, analys av data och artificiell intelligens skapar möjligheter att ta fram mer exakt, uppdaterad och analytisk information för beslutsprocessen. Bättre information ligger också till grund för riktade politiska och ekonomiska insatser, säger chefen för internationellt vattensamarbete Seppo Rekolainen på jord- och skogsbruksministeriet.

Data hjälper att skapa tjänster

Data som digitala lösningar förutsätter är en av de beståndsdelar som man behöver för att uppnå målen för hållbar utveckling. Datarevolution, ett begrepp som lanserats av FN, beskriver bra betydelsen av data som en viktig produktionsfaktor. Information och data i realtid är ny världsvaluta som håller på att öka i värde. 

Digitaliseringen av vattentjänster och den teknologiska utvecklingen kräver vid sidan av de gamla rutinerna och tankarna ett nytt innovativt perspektiv. En dialog som är forsknings- och sektorsövergripande bidrar framför allt till att ta fram nya servicekoncept.

- För att åstadkomma digitalisering inom vattensektorn och vattentjänsterna behöver vi fräscha tankar och nytt kunnande även från andra sektorer. Tillgången till öppna data och informationssystems interoperabilitet med digitala vattentjänster är frågor som ligger i fokus i långsiktig strategisk planering, säger Olli-Matti Verta, ledande sakkunnig i vattenfrågor på jord- och skogsbruksministeriet.

Mot en bättre vattenlägesbild

En överraskande situation som sätter vattenförsörjningen på prov kan uppstå när som helst. Enligt prognoserna kommer översvämningar och torka att öka bland annat på grund av klimatförändringen. Gemensamma lägesbilder över vattenförsörjningen är allt viktigare i framtiden.

- Målet med nätverken mellan statliga och kommunala aktörer samt näringslivet är att bevara handlingsförmågan i alla situationer, till exempel vid stora översvämningar. Lägesbilder i realtid som digitaliseringen ger möjlighet till och ett sektorsövergripande samarbete skapar en stabil grund för verksamheten även i eventuella exceptionella situationer, säger Rekolainen och Verta.

Digitala lösningar kan förbättra lägesbilden även inom vattentjänsterna, till exempel genom att följa upp och hålla kontroll över vattenkonsumtionen. På detta sätt kan man snabbare upptäcka till exempel läckage i vatten- eller avloppsnätet. Aktuell information hjälper att minska mängden vatten som läcker ut med flera tiotal procent.

Digitalisering - en ny möjlighet för vattenaffärsverksamhet

Finland har potential att bli en central vattenaktör och producent av vattentjänster på internationell nivå. Enligt Finlands vision producerar digitala lösningar en uppsättning tjänster som tillgodoser kundernas behov.  Lösningarna ska också vara kopierbara och anpassningsbara.

- Digitalisering är en nyckelfaktor när man vill gå internationellt, men den är inte den enda saken som man måste beakta. Vi behöver också samarbete mellan företagen, goda nätverk utomlands och smidiga finansieringslösningar, påpekar Rekolainen.

Ytterligare information:

Olli-Matti Verta, ledande sakkunnig i vattenfrågor, tfn 0295 162 123, olli-matti.verta[at]mmm.fi

Seppo Rekolainen, chef för internationellt vattensamarbete, tfn 0295 162 086, seppo.rekolainen(at)mmm.fi

Mer från SLC