Legionellabakterien, som smittar människor, är vanlig även i organiskt jordförbättringsmedel och växtunderlag

Livsmedelsverket och Institutet för hälsa och välfärd har undersökt förekomsten av legionellabakterien i organiskt jordförbättringsmedel och växtunderlag. Över 90 procent av de undersökta proverna innehöll legionella, vissa även i större mängder. Undersökningsresultaten stöder uppfattningen att legionellabakterierna är vanliga både i jorden och i olika organiska gödselprodukter. Olika framställningsprocessers inverkan på förekomsten av legionellabakterier har redan undersökts och i år ska lagringens effekter på bakterierna studeras.

Legionellabakterien kan orsaka den farliga infektionen legionellos hos människan. Faktorer som ökar risken att insjukna i legionellos är hög ålder, rökning och olika sjukdomar som sänker motståndskraften. Även fullt friska personer kan insjukna. Smittan överförs oftast genom inandning av vattenaerosoler eller dammpartiklar som innehåller legionellabakterier och ibland överförs smittan genom sår i huden. I de allvarligaste fallen kan legionellabakterien när den nått lungorna orsaka lunginflammation, som har en genomsnittlig dödlighet på 8 - 10 procent. Utöver infektioner i andningsvägarna kan bakterien också orsaka hud-, hjärt- och tarminfektioner.

Fallen av legionellos har ökat i Europa under de senaste åren. I Finland har tills vidare endast några legionellos-sjukdomsfall orsakade av organiska gödselprodukter konstaterats, men det är möjligt att fallen ökar, i synnerhet om skyddet inte effektiviseras.

– Legionella är förhållandevis vanliga mikrober i miljön, men de flesta som exponeras för dem insjuknar aldrig. Inkubationstiden från infektion till symtom är 2 - 10 dygn vid lunginflammationsfall. Tillfrisknande från en lunginflammation orsakad av legionella kräver rätt typ av antibiotika, till och med intensivvård. Det är viktigt att identifiera risken som legionella medför, att skydda sig mot legionellabakterien och att sjukdomen diagnostiseras, säger specialforskare, FD Jaana Kusnetsov vid Institutet för hälsa och välfärd.

En legionellosinfektion är alltid miljöbetingad

I låga koncentrationer är legionella vanliga bakterier i vattendrag och jord, men koncentrationerna kan öka märkbart på grund av människans agerande. Legionella påträffas allmänt i olika vattensystem.

Även klimatuppvärmningen och den tilltagande användningen av återvinningsmaterial i gödselprodukter kan öka tillväxten av legionella i organiska gödselprodukter jämfört med tidigare.

– Smittrisken ska beaktas i säkerhetsanvisningarna för anställda som hanterar jord- och kompostprodukter. Dessutom bör även användarna, såväl odlare som köksträdgårdsmästare, känna till riskerna och vid behov skydda sig tillräckligt, säger forskningsdirektör, FD Liisa Maunuksela vid Livsmedelsverket.

När organiska gödselprodukter, såsom jord och kompostmaterial hanteras, bör följande anvisningar iakttas i tillämpliga delar:

• Undvik exponering för dammande jord och kompost, fukta vid behov försiktigt med lågt vattentryck. Fukta inte jord- eller kompostmaterial med trycktvätt. 

• Om damning inte kan undvikas, bör ett andningsskydd på skyddsnivån FFP3 användas.

• Skydda sår på händerna och skadad hud. Använd skyddshandskar och tvätta till sist händerna noggrant. För inte smutsiga händer nära munnen eller näsan.

• Lagra inte jordpåsar i solen. Temperaturen i påsar som lagras i solen stiger till 20 - 40° C, dvs. en idealisk temperatur för tillväxt av legionellabakterier. Öppna inte jordpåsen så att öppningen vetter mot ansiktet.

• Kom ihåg hygienen och att ha ett tillräckligt skydd även när du hanterar och sprider jord för gräsmattan.

Koncentrationerna av legionellabakterier undersöks i olika organiska jordförbättringsmedel och växtunderlag samt genom odlings- och genduplikationsmetoder.

Provtagningarna och analyserna fortsätter under 2019. Undersökningen avslutas 2020.

Ta del av forskningen Legionellabakteriens förekomst i produkter inom den cirkulära ekonomin, regeringens spetsprojekt Legionella i växtunderlag

Mer information:
forskningsdirektör Liisa Maunuksela, Livsmedelsverket, tfn 0400 256 097 specialforskare Jaana Kusnetsov, Institutet för hälsa och välfärd, tfn 029 524 6347

Mer från SLC