Livsmedelsverket: Andelen brådskande myndighetsåtgärder har ökat på grund av djurskyddsinspektionerna av sällskapsdjur

Cirka var tionde djurskyddsinspektion som utfördes på grund av misstanke ledde till brådskande myndighetsåtgärder år 2018. Liksom under tidigare år gällde största delen av de brådskande åtgärderna sällskapsdjur, vilket framkommer av Livsmedelsverkets uppgifter.

I fjol utfördes 6 508 djurskyddsinspektioner på grund av misstanke, vilket är 60 fler än föregående år. Vart fjärde av dessa inspektionsbesök var en ny inspektion för att säkerställa att föreskrifter eller förbud som utfärdats tidigare hade efterföljts. Under totalt 621 besök upptäcktes brister som ledde till att myndigheterna vidtog brådskande åtgärder för att trygga djurens välbefinnande. I 150 fall vidtogs brådskande åtgärder i samband med en ny inspektion, då djurskyddssituationen inte hade förbättrats trots föreskrifterna och/eller förbuden.

Vid totalt 30 % av besöken (1 944 inspektionsobjekt) upptäcktes brister som ledde till att djurens ägare eller innehavare ålades att antingen korrigera bristerna inom utsatt tid eller belades med förbud att fortsätta med förfaranden som är i strid med djurskyddslagstiftningen.

Med undantag av yrkesmässig verksamhet kontrolleras inte hållning av sällskapsdjur regelbundet, och därför kan en situation bli allvarlig redan innan myndigheterna får reda på saken.

– Djurskyddsinspektionerna inriktas allt mer på sällskapsdjur, medan inspektionerna av produktionsdjur har börjat minska. Situationen återspeglas också i en ökning av andelen brådskande åtgärder, säger överinspektör Sanna Varjus på Livsmedelsverket.

Övervakningen av pälsdjur förstärktes

I fjol utfördes stickprovsbaserade djurskyddsinspektioner på 347 gårdar med djurproduktion. På 18 procent av dessa observerades förfaranden som stred mot djurskyddsbestämmelserna.

Från och med år 2017 har en viss djurart prioriterats varje år i de stickprovsbaserade inspektionerna. År 2018 prioriterades pälsdjur, eftersom det under de fem föregående åren hade förekommit försummelser på 25–66 procent av de inspekterade pälsdjursfarmerna.

I fjol inspekterades 89 pälsdjursfarmer, och brister observerades hos 37 procent, vilket är klart mer än året innan (23 procent). Resultaten pekade på brister som direkt gällde djurens välbefinnande.

Liksom tidigare år fortsatte antalet försummelser vid djurtransporter att minska.

 

Mer information:

Överinspektör Sanna Varjus, tfn 040 489 3355 (inspektioner baserade på misstanke)

Överinspektör Taina Mikkonen, tfn 040 830 8404 (stickprovskontroller på gårdar med djurproduktion)

Överinspektör Sari Salminen, tfn 040 489 3358 (övervakning av djurtransporter)

Läs mera:

Djurskyddsinspektioner på grund av misstanke 2018

Övervakning av djurtransporter 2018

Urvalsbaserade inspektioner 2018

Övervakning av djurens välbefinnande 2018(pdf), rapport (på finska)

 

Mer från SLC