Livsmedelsverket: Dags att kontrollera förekomst av koloradoskalbaggar på potatisblasten


Fastän inte en enda ny förekomst av koloradoskalbaggar konstaterades i Finland 2018 och 2017 är det ändå möjligt att skalbaggar har kunnat övervintra på potatisåkrarna. Skalbaggar kan också ha följt eller följer med luftströmmarna från både söder och öster. Vanligen har koloradoskalbaggar kommit till Finland med luftströmmar från sydost. Sydöstra Finland, Södra Savolax och östra Nyland är de områden där risken är störst.

Livsmedelsverkets enhet för växthälsa framhåller att alla potatisodlare nu på eget initiativ ska kontrollera potatisblasten. Baltikum och Ryssland har ett permanent bestånd av skalbaggar, vilket innebär att skalbaggar kan följa med lämpliga luftströmmar från Finlands närområden till östra och södra Finland.

”Nu är det viktigt att alla potatisodlare och husbehovsodlare ger akt på sin potatisblast. Ju tidigare en förekomst hittas, desto lättare är det att bekämpa den. Enstaka koloradoskalbaggar hittas alltid då och då på växtprodukter som producerats på friland såsom sallat, grönsaker, bär, plantor eller nästan vilka produkter som helst som kommer från något annat EU-land. Det är skäl att också beakta den här spridningsvägen så att skalbaggarna inte når potatisodlingarna i Finland”, säger överinspektör Atro Virtanen vid Livsmedelsverkets enhet för växthälsa.

Anmäl observationer till journumret

Livsmedelsverket uppmanar alla som misstänker förekomst av koloradoskalbaggar att ringa till journumret 040 801 4407 (säkrast kl. 10 - 18, även på veckosluten). Under samtalet ger Livsmedelsverket anvisningar om vad man ska göra. Misstankar kan också anmälas per e-post till adressen kasvinterveys@ruokavirasto.fi. Per e-post kan du också sända ett foto av en misstänkt skalbagge.

För inspektionerna och bekämpningen svarar Livsmedelsverkets och Närings-, trafik- och miljöcentralernas (NTM) inspektörer. Man ska inte själv börja bekämpa skalbaggarna, eftersom det försvårar möjligheterna att lyckas med bekämpningsåtgärderna.

Skalbaggen känns igen på de svarta längsgående ränderna

Vid den här tiden kan man hitta både fullvuxna koloradoskalbaggar och deras larver på potatisblasten. Den fullvuxna skalbaggen är ungefär en centimeter lång. På den gula ryggen finns 10 svarta längsgående ränder och den främre delen av ryggen är orange med svarta prickar.

De nykläckta larverna är cirka 1 - 2 millimeter långa och ganska mörka. Larverna utvecklas snabbt och den välvda ryggen blir snart orangeröd. Huvudet är svart och nedtill på vardera sidan har larven två rader med svarta prickar. En fullvuxen larv är drygt en centimeter lång.

De fullvuxna skalbaggarna och deras larver äter till en början hål i potatisbladen. Mest förstörelse orsakar larverna, då de förekommer i stort antal och äter upp bladen nästan helt. I beståndet bildar den avätna potatisblasten härdar som lätt kan urskiljas.

Mera information om och bilder av koloradoskalbaggen samt anvisningar vad man ska göra vid misstanke om förekomst av skalbaggar: http://www.ruokavirasto.fi/koloradonkuoriainen (på finska).

Mer information: 

överinspektör Atro Virtanen, tfn 0295 205 187

Mer från SLC