Livsmedelsverket:​ Förskotten på kompensationsersättning, miljöersättning och ekoersättning höjs hösten 2019

Livsmedelsverket kommer att betala en större andel än väntat av 2019 års kompensationsersättning, miljöersättning och ersättning för ekologisk växtproduktion i oktober–november. I förskott på ersättningarna betalas 85 procent av ersättningsbeloppet i stället för 75 procent som meddelats tidigare. Tack vare förhöjningen kan cirka 79 miljoner euro mer än planerat betalas i förskott.

Förskotten på ersättningar enligt landsbygdsprogrammet för Fastlandsfinland får vara större än vanligt, eftersom EU-kommissionen kommer att anta en förordning om möjligheten att höja procentsatsen för utbetalningar. Orsaken till förhöjningarna är att torkan har dragit ner skördeutsikterna kraftigt i Europa.

De högre procentsatserna innebär att det betalas cirka 49 miljoner euro mer än planerat i förskott på kompensationsersättningen. Förskottet på ersättningen för ekologisk växtproduktion stiger med cirka 4 miljoner euro och förskottet på miljöersättningen med cirka 26 miljoner euro.

Oförändrad tidtabell för utbetalningen

De högre procentsatserna för betalning av förskott inverkar inte på tidtabellen för utbetalning av jordbrukarstöd. Avsikten är att liksom i fjol inleda utbetalningen av förskott på kompensationsersättning och ersättning för ekologisk växtproduktion i oktober. Utbetalningen av förskott på förbindelsebaserade miljöersättningar står i tur i november. Livsmedelsverket informerar närmare om påbörjandet av utbetalningarna när datumen är fastslagna.

Livsmedelsverket har som mål att betala ut förskotten på direktstöd (grundstöd, förgröningsstöd, EU-stöd till unga jordbrukare, bidrag för jordbruksgrödor) i december. De gällande EU-rättsakterna förutsätter att övervakningarna är slutförda innan utbetalningen av direktstöden påbörjas.

Eftersträvad utbetalningstidtabell, hösten 2019

Mer information från Livsmedelsverket:

Överinspektör Teppo Jauhiainen 040 714 5855 teppo.jauhiainen@ruokavirasto.fi

Mer från SLC