Livsmedelsverket: I Finland skulle vissa skadegörare på skogsträd motsvara panamasjukan på bananer

I Colombia har man upptäckt att panamasjukan (Fusarium oxysporum f. sp. cubense) av varianten Tropical race 4, som är resistent mot växtskyddsmedel, förstör bananodlingar. Sjukdomen hotar Sydamerikas bananodlingar och priset på bananer kan stiga också i Finland.

Panamasjukan på bananer är ett exempel på en farlig växtskadegörare som orsakar omfattande skador, om den sprids till ett nytt område. Växtsjukdomar och skadegörare sprids via internationell handel och växter som resenärer tar med sig.

I Europa har bakterien Xylella fastidiosa förstört olivodlingar

I Europa har ett motsvarande fall förekommit under de senaste åren. Bakterien Xylella fastidiosa har förstört olivodlingar på Puglia-området i Italien. Bakterien kom sannolikt till Europa med prydnadsväxter från Amerika. Sjukdomen utgör ett allvarligt hot mot den europeiska olivproduktionen, om den trots bekämpningsåtgärder lyckas sprida sig över ett större område.

Man försöker förhindra spridning av växtskadegörare med hjälp av växtskyddsbestämmelser och övervakning av dem. Varje land har gjort en lista över växtskadegörare som genom lagstiftning ska hindras från att sprida sig. I Finland följs EU:s växtskyddslagstiftning som övervakas av Livsmedelsverket, Tullen och NTM-centralerna.

Särskilt skadliga i Finland skulle tallvedsnematoden och praktbaggen Agrilus anxius vara

Panamasjukan på bananer är förödande, eftersom bananodlingen är koncentrerad på en enda dominerande sort. Finlands skogar är sårbara, eftersom antalet trädslag är litet. Om det finns en mångsidig variation av arter och sorter dämpas spridningen av växtskadegörare.

En av de skadligaste växtskadegörarna med tanke på Finland skulle vara tallvedsnematoden, som är en nematod som speciellt angriper tallar. Den har spridits runt världen via förpackningsmaterial av trä och har orsakat skogsskador samt omfattande utrotningsåtgärder. I Europa förekommer den i Portugal och Spanien. I Finlands klimat skulle tallvedsnematoden inte nödvändigtvis orsaka några skogsskador, men om den hittas i Finland påverkas virkesexporten negativt.

Praktbaggen Agrilus anxius förstör europeiska björkarter i Nordamerika, och den skulle sannolikt kunna leva och orsaka skogsskada också i Finland. Agrilus anxius är en skalbagge vars larver lever under barken och äter gångar i trädstammen, vilket leder till att trädet dör. Ett fynd av Agrilus anxius skulle också orsaka omfattande utrotningsåtgärder och exporten av björkvirke skulle försvåras.

Mer information: kasvinterveys@ruokavirasto.fi

Läs mer:

Svenska Yles nyhet om panamasjsukan på bananer 14.8.2019

Bakteriesjukdomen Xylella fastidiosa

Tallvedsnematoden (på finska)

Agrilus anxius (på finska)

Mer från SLC