Livsmedelsverket: Nya smittsamma sjukdomar kan komma med hundar till Finland

Antalet hundar som förts in i Finland har ökat på senare år. Införsel av hundar från länder där sjukdomsläget skiljer sig från Finlands kan också bidra till spridningen av sjukdomar i Finland och att de blir ett bestående problem. Även människor kan bli smittade med allvarliga konsekvenser och kostnaderna kan bli höga för samhället till exempel på grund av misstanke om sjukdom orsakad av olaglig införsel. Livsmedelsverkets enhet för riskvärdering har bedömt huruvida införseln av hundar medför risker för människor eller djur i Finland med tanke på vissa sjukdomar.

Vid riskbedömningen har ett särskilt intresseobjekt varit nivåerna av rabiesvaccinantikroppar hos införda hundar och huruvida hundarna bär på till exempel brucellosbakterie (Brucella canis), rävens dvärgbandmask (Echinococcus multilocularis) samt antibiotikaresistenta ESBL- och MRSA-bakterier. Dessutom har förekomsten av parasiterna Dirofilaria repens, Dirofilaria immitis och Leishmania infantum (leishmaniasis) studerats i prover från hundarna. Som en del av riskbedömningen togs prover från införda hundar för att genomföra ovan nämnda undersökningar.

Klimatförändringen kan bidra till nya parasiter

Finland är fritt från rävens bandmask, som hör till bandmaskarna, och denna frihet upprätthålls genom att bland annat kräva att alla hundar som förs in i landet är medicinerade mot bandmask. Rävens bandmask kan också överföras till människor och orsaka allvarlig sjukdom. Echinokockparasiten kan överföras från hund till människa eller spridas obemärkt i naturen, eftersom hundar som bär på parasiten inte uppvisar några symptom.

Utifrån den genomförda riskbedömningen är det emellertid inte sannolikt med en omfattande parasitspridning i Finland orsakad av hundar, såvida införselkraven iakttas. Däremot kan det förekomma exponeringar för rävens bandmask, om bristfälligt medicinerade hundar förs in i landet från områden där parasiten förekommer.

En del av de parasitsjukdomar som förekommer hos hundar kan också spridas av myggor. Baserat på riskbedömningen är risken för att parasitsjukdomar från hundar som bär på smittan ska spridas och bli en omfattande epidemi inom en snar framtid är liten när det gäller leishmaniasis och D. immitis -parasiten, men i fråga om D. repens -parasiten är detta möjligt, eftersom parasiten kan spridas myggor som redan förekommer i Finland. Klimatet kan också förändras under de närmaste decennierna så att det lämpar sig för spridningen av leishmaniasis.

Bakterier och antibiotikaresistens kan också spridas genom införsel

MRSA- och ESBL-bakterierna är multiresistenta, det vill säga de kan motstå flera typer av antimikrobiella läkemedel. Även om de också förekommer endemiskt, är dock resistensläget i Finland gott. Eftersom hundar och människor lever i nära kontakt, kan resistenta bakterier enkelt överföras mellan dem.

ESBL-egenskapen har konstaterats hos bland annat Escherichia coli-bakterien som förekommer normalt och utan att orsaka sjukdomar i tarmbakterierna hos människor och djur. De viktigaste riskfaktorerna för ESBL hos hundar är att djuren utfodras med råfoder och att antimikrobiella läkemedel används på hundarna. Hos hundar som förts in i landet förefaller EBSL vara tämligen vanligt, medan inga MRSA-bakterier förekom hos de undersökta hundarna

Resistensrisken hos införda hundar påverkas av bland annat hygiennivån och användningen av antibiotika i ursprungslandet. Hundens hälsotillstånd och utfodring påverkar å sin sida om hunden förblir bärare av resistenta bakterier. Det syns inte utåt om hunden bär på resistenta bakterier.

Till Finland införs hundar från länder med förekomst av bakterien B. Canis, som smittar hundar. B. Canis smittar snarast i samband med betäckning och genom aborterade foster och förlossningssekret. Därför har hundar som förts in i landet steriliserade eller kastrerade en mindre risk att sprida sjukdomen vidare än hundar som införs i till exempel till kennlar i avelssyfte. Bakterien kan även ibland överföras till människor, men dess betydelse för folkhälsan är fortfarande oklar.

Rabies är alltid allvarligt

Finland är också fritt från rabies, det vill säga vattuskräck, och alla hundar som förs in i landet måste vara vaccinerade mot det. Förutom hundar också andra däggdjur och människor bli smittade av rabies. Rabies är alltid dödligt, om behandlingen efter exponering inte påbörjas i tillräckligt god tid.

Risken för att en hund som kommer in i landet bär på rabies beror på sjukdomsläget i ursprungslandet, hundens vaccinationsstatus och på huruvida hunden till exempel levt som gatuhund. Utifrån vår riskbedömning kommer det åtminstone in 400 ovaccinerade till Finland från rabiesområden och dessutom cirka 80 hundar som har otillräckliga antikroppsnivåer av andra skäl.

Ovaccinerade hundar som förs in i landet från rabiesområden utgör en risk, även om sannolikheten för rabies hos en enskild hund är liten. En rabiessmittad hund utgör alltid en stor risk för människor och djur som är i nära kontakt med den. Om hundarnas vaccintäckning i Finland är hög, är det inte sannolikt att sjukdomen sprids i Finland.

Hundar förs in till Finland från flera länder

Hundar från många olika länder i hela världen förs in till Finland. De flesta hundarna kommer från Ryssland, Spanien, Estland och Rumänien. Hundar som förs in i Finland från utlandet kan grovt delas in i registrerade rashundar, som förs in för bland annat avelsbruk, så kallade rescue-hundar och hundar från valpfabriker. Vuxna hundar från Rumänien och Ryssland är vanligtvis gatuhundar, det vill säga deras bakgrund är åtminstone delvis okänd. De har också kunnat exponeras för olika sjukdomar redan innan de kommer till hundgården.

Hundar som förs in från Spanien är i allmänhet sällskapsdjur som människor övergett och jakthundar, och de har sannolikt inte hunnit vara gatuhundar särskilt länge. Inte heller dessa hundars bakgrund är helt känd. Hemlösa hundarna förs in i Finland av både registrerade föreningar och privatpersoner.

Den genomförda riskbedömningen är baserad på uppgifter som erhållits från prover tagna på införda hundar, publicerad vetenskaplig forskning och intervjuer med sakkunniga. Läs rapporten Zoonotiska patogener hos importhundar (på finska), beskrivningen på svenska. 

Läs

Införda hundar kan utgöra en risk

De som för in hundar eller planerar att flytta en hund till Finland kan kontrollera aktuella bestämmelser för införsel på Livsmedelsverkets webbplats:
från EU-länder
länderna utanför EU-länder (på finska)

Mer information:

specialforskare, VMD Heidi Rossow, tfn 040 548 0071, enheten för riskvärdering
specialforskare, VML Suvi Joutsen, tfn 050 500 4056, enheten för riskvärdering
enhetschef Pirkko Tuominen, tfn 0400 211 624, enheten för riskvärdering

Mer från SLC