Livsmedelsverket: Projektunderstöd för utvecklande av livsmedelskedjan kan sökas senast 6.3.2019

Högskolor, organisationer, föreningar, företag och andra sammanslutningar kan ansöka om understöd för projekt som utvecklar livsmedelskedjan. Ansökan är öppen 18.1.–6.3.2019.

Avsikten är att med hjälp av finansieringen genomföra ett vittgående utbildningsprogram på yrkeshögskole- och/eller universitetsnivå för livsmedelsexport, anordna kortvarig livsmedelsexportutbildning för små och medelstora företag och organisera en kampanj som ökar konsumenternas kännedom om förpackningspåskrifter.

Projekten ska vara vittgående, riksomfattande, opartiska och allmännyttiga. Varken företagsnamn eller varumärken får därför vara synliga i dem. Sammanlagt kan cirka 1,5 miljoner euro beviljas. Det beviljade understödet kan utgöra högst 80 % av de godtagbara kostnaderna.

Livsmedelsverket beslutar våren 2019 vilka projekt som beviljas finansiering. Projekten kan inledas tidigast i maj 2019 och avslutas senast 31.7.2021.

Livsmedelsverket svarar för projektutlysningsprocessen och projektförvaltningen. Projekten finansieras av jord- och skogsbruksministeriet. 

Mer information från Livsmedelsverket:

Eveliina Viitanen, överinspektör, 0295 205 166

Piritta Sokura, överinspektör, 0295 205 018

fornamn.efternamn(at)ruokavirasto.fi

Mer från SLC