Livsmedelsverket utreder importen av polskt kött till Finland

Livsmedelsverket har påbörjat en utredning av huruvida obesiktigat kött som påståtts komma från sjuka nötkreatur har importerats från Polen till Finland.

Enligt uppgifter i medierna har nötkött som kommer från sjuka djur, och som inte besiktigats vid slakteriet på det sätt som författningarna i alla EU-medlemsstater kräver, kommit ut på marknaden i Polen.

Livsmedelsverket utreder som bäst hur mycket kött som har importerats från Polen till Finland och om det har framkommit kvalitetsproblem i köttet. Via EU-medlemsstaternas system för snabb varning om livsmedel och foder (RASFF) har det inte kommit information om att polskt nötkött som är förenat med livsmedelsrisker skulle ha förts in till Finland.

Livsmedelsverket har begärt upplysningar om saken av de polska myndigheterna och varit i kontakt med Europeiska kommissionen. Också livsmedelssektorn har startat närmare utredningar av leveranskedjorna för sina importerade produkter.

”Den finländska livsmedelssektorn känner till sina produkters ursprung och för att inte tappa i anseende drar företagen säkert tillbaka tvivelaktiga produkter och råvaror från försäljning och användning. Om råvarorna i en produkt inger oro är det skäl att studera förpackningspåskrifterna noggrant”, säger Leena Räsänen som är direktör för avdelningen för livsmedelssäkerhet vid Livsmedelsverket.

I första hand är det företagen som ansvarar för köttets säkerhet och kvalitet i överensstämmelse med sin egenkontrollplan och sina egna kvalitetskriterier. Dessutom utför myndigheterna riskbaserade kontroller av importerat kött.

I affärerna ska ursprungslandet alltid uppges i förpackningspåskrifterna på kött. Konsumenterna har alltid rätt att få svar på frågor om köttets ursprung också i restauranger.

Livsmedelsverket informerar mera om ärendet under denna vecka.

Ytterligare upplysningar:

avdelningsdirektör Leena Räsänen, tfn 050 388 6518

Mer från SLC