LPA-trygghet för lantbruksföretagare redan i 50 år

Under det gångna året lyckades LPA väl i sin primära uppgift som sina kunders pensions- och olycksfallsförsäkrare. 

– Vi förkortade handläggningstiderna i både försäkrings- och förmånsärenden betydligt. Den särskilt viktiga handläggningstiden för ersättningar vid olycksfall var en tredjedel kortare än året innan, konstaterade Päivi Huotari, verkställande direktör för Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA, vid delegationens vår- och bokslutssammanträde i Esbo den 11 april 2019. 

LPA-tryggheten utvecklats aktivt

Omfattningen av LPA-tryggheten har under årens lopp utvecklats så att den allt bättre motsvarar de faktiska behoven på gårdarna. LPA har bidragit med sin breda sakkunskap till utvecklingsarbetet. Viktiga milstolpar för LPA-tryggheten har varit pensionsförsäkring från 1970, avträdelsesystem 1974, olycksfallsförsäkring 1982, lika arbetsinkomst för husmödrar 1983, grupplivförsäkring 1989, LPA-sjukdagpenning 1991 och övergången av styrningen av avbytarservicen till LPA 1997.

Jubileumsåret till ära informerar LPA aktivt om omfattningen av LPA-tryggheten och om utvecklingsprocessen. Du kan ta del av informationen på webben och i de sociala medierna. 

Jubileumskryssning till ära för våra kunders värdefulla arbete

LPA-tryggheten har för sin del stött lantbruksföretagarna i deras tunga arbete och därigenom den inhemska matsäkerheten. De krävande produktionsförhållandena och låga producentpriserna har gjort lantbruksföretagarnas liv besvärligt redan i flera år, och i det hänseendet finns det ingen anledning till jubel. Men det är viktigt att behålla framtidstron och tillsammans fira det värdefulla arbete som lantbruksföretagarnas jordnära skara gör för alla finländare.

– Vi vill bjuda in alla LFÖPL-försäkrade jordbrukare inom primärproduktionen, boskapsskötare, yrkesfiskare, renskötare och skogsägare på vår jubileumskryssning med må bra-tema i november. Anmäl dig på vår webbplats, uppmanar verkställande direktör Huotari. 

Tidigt ingripande stöder utbrända företagare

Målet med LPA:s arbete för tidigt ingripande är att identifiera riskfaktorer i arbetet och minska risken för arbetsoförmåga. Tillsammans med projektet Ta hand om bonden, som startade i samband med krispaketet för lantbruket, och kontaktpersonerna för de regionala projekten för välbefinnande hjälper nätverket Ta hand om bonden lantbruksföretagare som riskerar utbrändhet.

– Tröskeln för att ta emot hjälp har sänkts så lågt som möjligt. Hjälp och lösningar söks tillsammans utgående från företagarens helhetssituation och behov, inte ur systemperspektivet. Detta har visat sig vara ett fungerande sätt att hjälpa företagarna, säger Huotari. 

Vi fortsätter arbetet med att utveckla vår verksamhet för våra kunders bästa

LPA satsar på att tillsammans med de lokala enheterna för avbytarservice säkerställa att avbytarservicen fungerar inom ramen för gällande lagstiftning. Utmaningen i situationen är att det ställvis råder brist på yrkeskunniga avbytare. Att lägga upp riktlinjerna för en eventuell omläggning av avbytarservicen blir den nya regeringens uppgift.

– Alla vi på LPA arbetar för samma mål – att betjäna våra kunder – som utkristalliserar sig i vår vision ”Vi tryggar din vardag och stöder ditt arbete”, lovade Huotari. 

Närmare information: Päivi Huotari, verkställande direktör, Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA, tfn 050 500 4514

Ta del av LPA:s år 2018 i vår årsredovisning

 

Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt (LPA) har hand om lantbruksföretagarnas, yrkesfiskarnas och renskötarnas samt stipendiaternas lagstadgade sociala trygghet. Utöver pensions- och olycksfallsförsäkringar svarar LPA även för lantbrukets avbytarservice, arbetarskyddsfrågor och företagshälsovård. Kunder i LPA är 60 000 lantbruksföretagare och 115 000 pensionstagare. Summan av de pensioner och andra förmåner som LPA betalar till landsbygden är mer än en miljard euro per år.

Mer från SLC