Luke: Antalet lantgårdar minskade till 48 000

År 2018 fanns det enligt jordbruks- och trädgårdsföretagsregistrets preliminära resultat cirka 47 700 jordbruks- och trädgårdsföretag i Finland. Minskningen med knappt ettusen jämfört med föregående år var ändå mindre än under tidigare år. År 2018 lade knappt två procent av gårdarna ner verksamheten, då denna andel redan under en längre tid har legat kring två–tre procent per år.

Gårdarnas genomsnittliga åkerareal ökade med nästan en hektar till 48 hektar. Uppgifterna om genomsnittlig gårdsareal i EU är från 2013. Arealen varierar mellan en hektar på Malta till över 130 hektar i Tjeckien. År 2013 var den genomsnittliga gårdsarealen i EU-28 var 16 hektar.

Vanligaste produktionsinriktningen är övrig växtodling

År 2018 var övrig växtodling för första gången den vanligaste produktionsinriktningen. Övrig växtodling är gårdens huvudsakliga produktionsinriktning, om cirka två tredjedelar av gårdens ekonomiska avkastning kommer från till exempel oljegrödor, vall och kummin.

– Cirka 15 500 gårdar uppgav övrig växtodling som huvudsaklig produktionsinriktning 2018 jämfört med spannmålsodling på cirka 15 200 gårdar. Det blir intressant att se hur utvecklingen fortsätter, säger överaktuarie Jaana Kyyrä på Naturresursinstitutet.

Precis som 2017 var husdjursskötsel den huvudsakliga produktionsinriktningen på ungefär var fjärde gård. Mjölkproduktion var den överlägset vanligaste huvudsakliga produktionsinriktningen inom husdjursskötseln: cirka 6 300 gårdar hade den som huvudsaklig produktionsinriktning.

Var fjärde jordbrukare är äldre än 60 år

År 2018 var medelåldern för jordbrukare 53 år. Jordbrukare på aktiebolag hade den lägsta medelåldern, 48 år. De äldsta jordbrukarna ansvarar för skötseln av gårdar som ägs av dödsbon. Deras medelålder var 60 år. Medelåldern för familjejordbrukare var 52 år.

– Antalet jordbrukare som har fyllt 70 år håller på att öka markant. Ungefär var fjärde jordbrukare är över 60 år och endast 16 procent är yngre än 40 år. Det verkar som att allt fler fortsätter med gårdsbruket även efter pensionsåldern. Å andra sidan ser det ut att många lade i fjol ner gårdsbruket före pensionsåldern, säger Jaana Kyyrä.

Av jordbruks- och trädgårdsföretagen i Finland var 86 procent fortfarande familjeodlingar. Antalet gårdar i aktiebolagsform är mindre än 1 000, vilket är två procent av alla gårdar. Andelen jordbrukssammanslutningar var knappt nio procent och cirka två procent av gårdarna var i dödsbos ägo.

Bakgrund till statistiken

Statistiken över jordbruks- och trädgårdsföretagens struktur innehåller information om antalet jordbruks- och trädgårdsföretag, typer av markanvändning, produktionsinriktning och odlare i Finland. Statistiken ger en övergripande bild av jordbruks- och trädgårdsekonomins ägar- och produktionsstruktur samt odlarnas antal och åldersstruktur. Statistiken erhålls främst från landsbygdsförvaltningens register. De uppgifter som publiceras här är preliminära. De slutliga statistiska resultaten publiceras i slutet av april.

Detaljerad information och statistiska tabeller finns i tjänsten stat.luke.fi/sv.

Mer information:

Jaana Kyyrä, överaktuarie, Naturresursinstitutet, tfn 029 532 6796, fornamn.efternamn@luke.fi

Struktur av jordbruks- och trädgårdsföretag 2018 (preliminär)

Mer från SLC