Luke: Den torra sommaren 2018 minskade behovet av växtskydd – med undantag av häggbladlus och gammafly

År 2018 användes man sammanlagt ungefär en fjärdedel mindre växtskyddsmedel än 2013. Orsaken torde vara växtperiodens torka under 2018, vilket minskade behovet och lönsamheten att använda växtskydd. Dessutom var odlingsarealerna för de flesta sädesslag, potatis och sockerbeta mindre 2018 än 2013.

Uppgifterna om användningen av växtskyddsmedel inom jordbruket har samlats in av jordbrukare åren 2013 och 2018. I statistiken för 2018 som nu ska publiceras nämns bondböna och kummin som nya växter.

Medel mot ogräs och växtsjukdomar användes mest

– Av den totala andelen växtskyddsmedel som användes 2018 utgjorde ogräsmedel 79 procent och preparat mot växtsjukdomar 17 procent. Andelarna var de samma 2013. Glyfosatpreparat som räknas till ogräsmedel täckte cirka hälften av den totala användningen av växtskyddsmedel inom jordbruket både 2013 och 2018, berättar specialforskare Pasi Mattila vid Naturresursinstitutet (Luke).

Skadedjursmedel användes mera 2018 än 2013. Bekämpningen av en stor häggbladlusstam på korn och havre torde vara orsaken. Bekämpning krävdes även av en ovanlig invasion av gammafly på kummin, sockerbeta, bondböna, ryps och raps.

Mest växtskyddsmedel användes på sockerbeta, potatis och frilandsgrönsaker

I förhållande till odlingsarealen användes växtskyddsmedel mest på sockerbeta, potatis, frilandsgrönsaker, jordgubbe och äpple. Det här gäller intensiv odling av dessa växter. I förhållande till odlingsarealerna var hanteringen och mängderna av växtskyddsmedel vid fodervallodling avsevärt mindre än för övriga odlingsväxter.

– När de använda mängderna av växtskyddsmedel ska anmälas, läggs tonvikten på de medel som räknat per hektar används i stora mängder. Växtskyddsmedlens eventuella skadeverkningar är emellertid inte direkt beroende av mängderna, utan medlens kemiska egenskaper utgör en central faktor, säger Mattila.

Bakgrund till statistiken

Statistiken omfattar de viktigaste odlingsväxterna vid åkerodling och trädgårdsodling på friland. Andelen av de växtarter som omfattades av denna datainsamling år 2018 i Finland var 92 procent av den odlade arealen och 81 procent av den utnyttjade jordbruksarealen. Vidare angav odlarna användningen av glyfosatpreparat inom jordbruket på sina gårdar.  Datainsamlingen omfattade totalt ca 9 000 gårdar. Uppgifterna sammanställdes till statistik som beskriver hela Finlands jordbruk. Luke förar statistik om användningen av växtskyddsmedel inom jordbruket vart femte år.

Ytterligare information:

Specialforskare Pasi Mattila, Luke, tfn 029 532 6799, pasi.mattila@luke.fi

Statistik: Användning av växtskyddsmedel inom jordbruks- och trådgårdsproduktion 2018

Mer från SLC