Luke: Normal skörd av korn och vete – och bästa rågskörden på nästan 30 år

Efter flera dåliga skördeår kom korn, havre och vete upp i snittskördar. Rågskörden förväntades bli god till följd av ökningen av den sådda arealen i fjol. Rågskörden är i år fyra gånger större än skörden 2018.

– Att spannmålsskörden i år blev normalstor ger djurhållande gårdar en lättnad i fodersädsläget efter den dåliga skörden i fjol. Även ensilageskörden blev rekordstor, och det betyder att vallfodret kommer att räcka till nästa skörd, säger överaktuarie Anneli Partala från Naturresursinstitutet.

Den största rågskörden sedan 1990

Rågskörden var i år lika stor som på 1950–1970-talen. Häremellan har rågskörden i Finland varit lika god endast enstaka år. Genom att den inhemska konsumtionen av råg de senaste årtiondena har stabiliserat sig kring cirka hundra miljoner kilo räcker skörden på cirka 180 miljoner kilo väl till för konsumtionen, i motsats till tidigare år.

Rekordskördar i Österbotten

Väderförhållandena under växtsäsongen påverkade skördenivåerna på olika sätt runtom i Finland. I Österbotten fick man rekordstora hektarskördar av alla spannmålsgrödor. Däremot var hektarskördarna i Nyland klart mindre än snittskördarna för hela landet, vilket är exceptionellt.

Även den ekologiska skörden var god

Den ekologiska odlingen har vunnit mark i Finland de senaste åren, och många åkergrödor gav rekordskördar. Skörden av havre, som är det största ekologiska sädesslaget, ökade med nästan 70 procent. Den skördade mängden på cirka 77 miljoner kilo ekologisk havre utgör cirka 6,5 procent av den totala havreskörden i Finland på cirka 1,2 miljarder kilo.

Goda skördar av vallgrödor

De senaste åren har vallskörden varit knaper, men i år ökade skördarna. Även odlingsarealen för vall har ökat de senaste åren. De gynnsamma väderförhållandena 2019 gav en ökning av ensilageskörden med en fjärdedel jämfört med föregående år.

Bakgrund till statistiken

Naturresursinstitutet samlar in uppgifterna för skördestatistiken via en webbenkät och med telefonintervjuer från cirka 6 200 gårdar, av vilka 670 är ekologiska gårdar. Den preliminära statistiken omfattar uppgifter från cirka 4 400 gårdar. Den slutliga statistiken preciseras i mars 2020. Då är kontrollerade uppgifter från samtliga gårdar som deltog i samplet tillgängliga för uträkning av skördemängderna. Informationen om spannmålsskördens kvalitet har erhållits genom att kombinera Naturvårdsinstitutets skördeinformation och Livsmedelsverkets uppföljningsdata om spannmålsskördens kvalitet.

Samtliga uppgifter redovisas på stat.luke.fi. Tjänsten innehåller riksomfattande skördeuppgifter om de viktigaste grödorna sedan 1920. Redovisningen av de regionala skördeuppgifterna börjar från 1999.

Mer information:

Anneli Partala, överaktuarie, Naturresursinstitutet, tfn 029 532 6803, fornamn.efternamn@luke.fi

Statistik:

Skördestatistik och spannmålsskördens kvalitet 2019 (preliminära uppgifter)

Den ekologiska skörden 2019, preliminär

Spannmåls kvalitet och säkerhet

Mer från SLC