Luke: Nyaste skogsresursuppgifterna per landskap nu i Naturresursinstitutets statistikportal

Enligt de senaste uppgifterna om skogsresurserna uppgår den totala virkesförrådets volym på skogs- och tvinmark till 2,5 miljarder kubikmeter med en årlig tillväxt på 108 miljoner kubikmeter. Jämfört med inventeringen för fem år sedan har virkesförrådets volym ökat med 120 miljoner kubikmeter och den årliga tillväxten med 2,4 miljoner kubikmeter. Virkesförrådets medelvolym på skogsmark är 119 kubikmeter och medeltillväxten 5,2 kubikmeter per hektar. De nyaste uppgifterna baserar sig på riksskogstaxeringens mätningsdata från åren 2014–2018.

I Finland uppgår skogsbruksmarkens areal till 26,2 miljoner hektar, vilket är 86 procent av den totala markarealen. Av skogsbruksmark är 77 procent skogsmark som är väl lämpad för virkesproduktion. Skogsbruksmarken omfattar också lågproduktiv tvinmark (10 %) och nästan eller helt kala impediment (12 %). En procent av skogsbruksmarken består av skogsbilvägar, virkesupplag och annan mark för servicefunktioner inom skogsbruket.

Sammantaget brukar skogsmark och tvinmark brukar ofta benämnas skog. Skogens andel av hela landets markareal är 75 procent. Det mest skogbevuxna landskapet är Kajanaland, där skogens andel är 88 procent av markarealen, och de minst skogbevuxna landskapen är Åland (57 %) och Egentliga Finland (58 %). Av skogsmarken är 18,4 miljoner hektar i virkesproduktion. De övriga områdena omfattar bland annat naturskyddsområden.

Största delen av skogsbruksarealen ägs av privatpersoner

Privatpersoner äger över hälften av skogsbruksmarken. Statens andel är 35 procent och bolagens sju procent. Sex procent av skogsbruksmarken ägs av kommuner, församlingar och andra sammanslutningar. I Södra Finland ägs 72 procent av skogsbruksmarken av privatpersoner, medan den största ägaren i Norra Finland är staten med en andel på 57 procent.

I skogsbruksmarken ingår 8,8 miljoner hektar torvmarker. Av torvmarksarealen i dag utgörs 53 procent av dikade torvmarker. I Södra Finland utgör torvmarkerna en dryg fjärdedel och i Norra Finland 40 procent av skogsbruksmarken. Det torvmarksrikaste landskapet är Norra Österbotten där över hälften av skogsbruksmarken är torvmark.

Virkesförrådets volym fortsatte öka

Virkesförrådets volym på skogs- och tvinmark är 2 475 miljoner kubikmeter och 90 procent av det finns på virkesproduktionsmark. Landskapet med den största virkesförrådets volym är Lappland med över 400 miljoner kubikmeter, men sammantaget finns två tredjedelar av landets virkesförrådets volym i Södra Finland. Hälften av virkesförrådets volym består av tall, 30 procent av gran och 20 procent av lövträd. Av virkesförrådet finns 64 procent i privata skogar och 21 procent i statens skogar.

– Virkesförrådets tillväxt på skog- och tvinmark är 108 miljoner kubikmeter per år, varav 95 procent finns på virkesproduktionsmark. Drygt tre fjärdedelar av den virkesförrådets årliga tillväxten finns i skogarna som ägs av privata, kommuner, församlingar och andra sammanslutningar, säger Kari T. Korhonen, ledande forskare på Naturresursinstitutet.

Virkesförrådets medelvolym på skogsmark är 119 kubikmeter per hektar. Medelvolymen är störst i Egentliga Tavastland, 177 kubikmeter per hektar, och minst i Lappland, 75 kubikmeter per hektar.

I hela landet är virkesförrådets årlig medeltillväxt 5,2 kubikmeter per hektar. Medeltillväxten är störst i Egentliga Tavastland, 8,3 kubikmeter per hektar, och i Päijänne-Tavastland, 8,2 kubikmeter per hektar. Lappland har den minsta årliga medeltillväxten, 2,3 kubikmeter per hektar.

Mer information:

Kari T. Korhonen, ledande forskare, Naturresursinstitutet, tfn 029 532 3030, kari.t.korhonen@luke.fi

Eeva Vaahtera, överaktuarie, Naturresursinstitutet, tfn 029 532 2019, eeva.vaahtera@luke.fi

Antti Ihalainen, specialforskare, Naturresursinstitutet, tfn 029 532 2163, antti.ihalainen@luke.fi

Olli Salminen, specialforskare, Naturresursinstitutet, tfn 029 532 5346, olli.salminen@luke.fi

Statistik: Skogsresurser fördelad på landskap, 21.11.2019

Mer från SLC