Miljöåtgärderna i skogsbruket ger resultat

SLC - Anders Portin Forstforeningen Erkki Oksanen Beskuren
"Det vi kan göra för den livsviktiga mångfalden är framförallt att se till att det finns död ved i olika förmultningsstadier också i de skötta skogarna och att vi sköter lundarna – som bara står för cirka en procent av skogsarealen men hela 45 % av de hotade skogsarterna – på ett sådant sätt att livsmiljöerna bibehålls i samband med avverkningen." Foto: Erkki Oksanen

De åtgärder vi vidtar i skogen inverkar självklart på miljön – på gott och ont. Miljötänkandet inom skogsbruket har redan länge varit en strategi med två spjutspetsar. Dels att det är viktigt med skyddsområden med restriktioner för skogsbruk, dels att vi vidtar åtgärder inom skogsbruket där vi lämnar t.ex. högstubbar, sparträd, nyckelbiotoper och kantzoner.

De miljöåtgärder vi gör inom skogsbruket är speciellt viktiga eftersom de skogar som nyttjas också ekonomiskt står för ungefär 90 % av arealen. Det vet naturligtvis vi som verkar inom skogsbruket. Hittills har det ändå varit ganska dåligt med fakta som berättat oss ifall de åtgärder som – med sunt bondförnuft – vidtas har gett önskat resultat. Resultat som kunde visa för skeptiska naturvårdare att vi är på rätt väg inom skogsbruket och resultat som visar tvekande skogsägare att det eventuella ekonomiska bortfall som miljöåtgärderna medför är väl gjorda investeringar.

Ett forskningsprojekt utfört gemensamt av Naturresursinstitutet (Luke) och Finlands miljöcentral (SYKE) råder nu delvis bot mot detta och visar vilken effekt de vidtagna åtgärderna haft. En del av resultaten visar nuläget och ger intressant information, till exempel om den för mångfalden otroligt viktiga aspen. Mängden asp har fördubblats och andelen grov asp har sexfaldigats i södra Finland söder om Uleåborg! 

En annan del av resultaten är simuleringar forskarna gjort på basen av existerande data. Skogen, skogsmosaiken och de olika arterna reagerar inte så att vi skulle kunna få snabbvinster på alla åtgärder – men forskarnas simuleringar visar att utvecklingen går i rätt riktning och att vi kan producera virke för skogsägarnas, industrins och nationalekonomins behov, samtidigt som vi kan och bör fortsätta och ytterligare intensifiera miljöåtgärderna i samband med skogsvårdsåtgärderna.

Klart är att vi inte skall luta oss bakåt och enbart vila på våra lagrar trots de här resultaten och trots att också den rätt nya rapporten om hotade arter som publicerades i mars indikerar att läget i skogen är avsevärt bättre än för andra biotoper. Det vi kan göra för den livsviktiga mångfalden är framförallt att se till att det finns död ved i olika förmultningsstadier också i de skötta skogarna och att vi sköter lundarna – som bara står för cirka en procent av skogsarealen men hela 45 % av de hotade skogsarterna – på ett sådant sätt att livsmiljöerna bibehålls i samband med avverkningen.

Anders Portin
Skogsombudsman, SLC

PS. Det skall vi komma ihåg, att miljöåtgärder inom skogsbruket ingalunda enbart behövs i skogar med s.k. traditionella skogsvårdsmetoder. Trots att en del ivrare av kontinuitetsskogsbruk ofta framställer saken som så. Men inte heller där faller manna från himlen. Miljöåtgärder för att till exempel säkra andelen död ved behövs också i ett kontinuerligt skötta bestånd.


Texten har publicerats som kolumn i Skogsägarna Österbottens medlemstidning SkogsÄgaren 2/2019, 3.5.2019

Mer från SLC