MM & ANM: Regeringen inleder ett program för främjande av cirkulär ekonomi - Reijo Karhinen är ordförande för styrgruppen

Finland får ett strategiskt program för främjande av cirkulär ekonomi. Målet är att skapa en ny ekonomi som baserar sig på cirkulär ekonomi. Genom programmet vill regeringen stärka Finlands roll som föregångare inom cirkulär ekonomi. Ordförande för den styrgrupp som bereder programmet är arbetslivsprofessor Reijo Karhinen.

Programförslaget bereds under 2020 och lämnas sedan till statsrådet för godkännande. Genom programmet ska man fastställa mål och mätare och behövliga åtgärder samt reservera de resurser som behövs för att främja cirkulär ekonomi och åstadkomma systematiska förändringar.

Klimatförändringen, utarmningen av den biologiska mångfalden och överkonsumtionen av naturresurserna hör till mänsklighetens största problem. Enligt OECD:s prognos (2019) kommer den globala bruttonationalprodukten att fyrdubblas före 2060 jämfört med 2011, vilket innebär att användningen av våra resurser ökar med åtminstone det dubbla före 2060. Den nutida förbrukningen av våra naturresurser är orsaken bakom 90 procent av förlusten av biologisk mångfald.

För att lösa problemen krävs det snabba systematiska förändringar i samhället. Genom en cirkulär ekonomi kan man finna lösningar på hållbarhetskrisen och få möjligheter att se över näringsstrukturen och skapa ny affärsverksamhet för pionjärföretag. Till exempel redan det att EU skulle övergå från en slit och släng-kultur till cirkulär ekonomi skulle kunna halvera industrins växthusgasutsläpp före 2050.

Beredningen av det förvaltningsövergripande programmet börjar i styrgruppen och i en arbetssektion som stöder den. Ordförande för styrgruppen, bergsrådet Reijo Karhinen, är arbetslivsprofessor vid Östra Finlands universitet. Han är också styrelseordförande för valtion kehitysyhtiö VAKE OY.

”För att bygga upp ett framtida Finland som är hållbart krävs det att man på alla samhällsnivåer har en förmåga att utvecklas på många sätt, både genom förändrade attityder och genom konkreta åtgärder. Den cirkulära ekonomin får en allt större betydelse som språngbräda för förändringar i vår ekonomi. När vi arbetar för en hållbar livsstil och en hållbar näringsstruktur arbetar vi enligt min åsikt egentligen för de kommande generationernas bästa", säger Reijo Karhinen.

Styrgruppen har en central roll vid beredningen av programmet. Den bjuder in experter och intressentgrupper att delta i beredningen av de teman som anses vara viktiga i programmet. Det inrättas separata temagrupper med uppgift att utarbeta förslag som styrgruppen kan utgå från och diskutera.

Miljöministeriet har bett de centrala ministerierna utse medlemmar till styrgruppen (miljöministeriet, arbets- och näringsministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, kommunikationsministeriet, finansministeriet, utrikesministeriet, undervisnings- och kulturministeriet), Naturresursinstitutet, Finlands miljöcentral, Teknologiska forskningscentralen VTT, Statens ekonomiska forskningscentral, Sitra och Business Finland.

Ytterligare information:

Miljöministeriet:

Taina Nikula, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 250 202, fornamn.efternamn@ym.fi

Arbets- och näringsministeriet:

Sari Tasa, specialsakkunnig, tfn 0295 048 242 (semester 3-5.12), fornamn.efternamn@tem.fi

Tuula Savola, specialsakkunnig, tfn 0295 047 133, fornamn.efternamn@tem.fi

Mer från SLC