MM: Betydande tilläggsfinansiering för naturvård i budgetförhandlingarna

Minister Mikkonen: Vi tar på allvar tag i den kris förlusten av biologisk mångfald innebär

Regeringen beslutade vid sina budgetförhandlingar att föreslå tilläggsfinansiering om 100 miljoner euro för naturvård för 2020. Det viktigaste projektet som inleds med denna finansiering är ett tioårigt handlingsprogram för förbättrande av livsmiljöerna. Avsikten med programmet är att stoppa förlusten av biologisk mångfald i Finland före 2030 och säkra de livsviktiga ekosystemens funktion. Drygt 10 miljoner av tilläggsfinansieringen för naturvård kanaliseras via jord- och skogsbruksministeriet.

"Krisen när det gäller biologisk mångfald är lika akut som klimatkrisen. Vi tar tag i det här på allvar: satsningarna på bevarande av den biologiska mångfalden når nu historiskt hög nivå. Vi ska skydda nationellt värdefulla myrmarksområden och restaurera myrar och vårdbiotoper, till exempel ängar, torrängar, skogsbeten och hagmarker, för det gynnar artrikedomen. Vi ska dessutom restaurera fågelvatten och våtmarker, vilket är nödvändigt med tanke på skyddet av våra hotade sjöfåglar, exempelvis brunanden och sothönan", säger miljö- och klimatminister Krista Mikkonen.

Genomförandet av handlingsplanen för den biologiska mångfalden i skogarna i södra Finland (METSO) fortsätter, och finansieringen utökas för att skyddsmålen ska kunna nås senast 2025. Med tilläggsfinansieringen säkerställs dessutom ökade personresurser för naturvård vid närings-, trafik- och miljöcentralerna och vid Finlands miljöcentral och ökade anslag för Forststyrelsens naturskyddsuppgifter samt avhjälpande av eftersatt underhåll och satsningar på vandringsleder framför allt i nationalparkerna.

Östersjöns och inlandsvattnens tillstånd förbättras genom programmet för effektiverat vattenskydd, och också projektet för återvinning av näringsämnen fortsätter.

Understöd beviljas för energireparationer, stödet för laddningsinfrastruktur för elbilar tredubblas

Det satsas på energieffektivt boende genom att 20 miljoner euro avsätts för understöd för energirenoveringar av speciellt flervåningsbostadshus 2020, och totalt 100 miljoner euro avsätts sammantaget för 2020-2022. Energiunderstöd kan beviljas såväl fritt finansierade som ARA-finansierade hus. Det anslag som reserverats för ökad utbyggnad av laddningsinfrastruktur för elbilar tredubblas.

"Finland tar viktiga steg i riktning mot klimatneutralitet 2035. Med tanke på den tid vi lever i kan vi inte längre elda för kråkorna och inte heller förvänta oss att trafiken elektrifieras om vi inte ser till att det är ytterst lätt att ta i bruk elbilar. Utöver detta kommer användningen av biogas för trafikbruk att påskyndas i samarbete med andra ministerier. Det här hör till de snabba åtgärder som regeringen kan vidta i fråga om klimatet, för de större besluten - framför allt de som gäller beskattningen - kräver ytterligare utredningar", säger minister Mikkonen.

Träbyggandet och bostadsbyggandet snabbas upp

Avsikten är att öka bostadsproduktionen och träbyggandet i synnerhet med hjälp av det startbidrag som reserverats som stöd för avtalen för markanvändning, boende och trafik (MBT). Som stöd för genomförandet av de nya MBT-avtalen reserveras startbidrag för sammanlagt 30 miljoner euro för produktion som beviljas långvarigt räntestöd och 15 miljoner euro i understöd för kommunalteknik. Startbidragen höjs med 20 procent i de fall byggnaden uppförs i trä.

"Med denna morot vill vi påskynda användningen av trä i byggandet av flervåningsbostadshus. Ungefär en tredjedel av koldioxidutsläppen orsakas av byggande och byggnader - att använda trä i byggandet bidrar till att nå klimatmålen", säger minister Mikkonen.

För minskning av bostadslösheten reserveras 3,3 miljoner euro för 2020 och 2021. Enligt regeringsprogrammet ska bostadslösheten halveras under valperioden och avskaffas på åtta år. Boendemöjligheterna för äldre förbättras med hissunderstöd och tillgänglighetsanpassningar.

Massiv satsning på digitalisering av tjänster för den byggda miljön

För att förfarandet för beslut som gäller markanvändning och byggande ska bli smidigare kommer det att upprättas ett riksomfattande digitalt register och en dataplattform för den byggda miljön. Det reserveras ca 15 miljoner euro för ändamålet. Planinformationen och den information som fogas till bygglov ska i fortsättningen finnas tillgänglig i plattformen, vilket gör att kommunerna kan dra nytta av informationen i sin planering och planläggning och lättare samarbeta med grannkommunerna. I och med att ett register upprättas finns det virtuella kopior av byggnaderna som gör det möjligt att göra olika slags analyser, till exempel att plocka fram uppgifter om energiprestanda eller att planera detaljerade räddningssystem.

Registret kommer att basera sig på öppna data, vilket innebär att också kommersiella aktörer kan utnyttja det till att exempelvis ta fram infrastrukturtjänster och tjänster ur ett livscykelperspektiv och främja cirkulär ekonomi.

Budgetpropositionen och planen för de offentliga finanserna behandlas i statsrådet den 7 oktober.

Mer information:

E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@ym.fi

Timo Juurikkala, ministerns specialmedarbetare, tfn 040 555 4013

Naturmiljö

Ari Niiranen, överdirektör, tfn 0295 250 071

Miljövård

Leena Ylä-Mononen, överdirektör, tfn 0295 250 023

Den byggda miljön

Timo Tähtinen, byggnadsråd, tfn 0295 250 306

Mer från SLC