MM: Ny förordning gör behandlingen av djurstallarnas anmälningar om miljöskydd smidigare

Regeringen godkände i dag en förordning som innehåller bestämmelser om minimikraven på miljöskyddet i anmälningspliktiga djurstallar. Förordningen underlättar arbetet för såväl myndigheterna som verksamhetsutövarna eftersom i dagsläget avgörs miljöskyddskraven i miljötillstånd som beviljas varje djurstall separat.

Förordningen tillämpas på nya anmälningar från anmälningspliktiga djurstallar. Det medför inga förändringar för djurstallar som redan har ett miljötillstånd och vars verksamhet inte ändras.

Förordningen är ett led i arbetet med att göra miljöskyddslagens tillståndsförfaranden smidigare. I miljöskyddslagen ingår redan från tidigare bestämmelser om ett enklare anmälningsförfarande som ersätter tillståndsförfarandet för vissa verksamheter. Det enklare förfarandet börjar gälla den 1 februari 2019.

Anmälningsförfarandet tillämpas på djurstallar med

• minst 50 och under 300 mjölkkor,

• minst 100 och under 500 köttnöt,

• minst 130 och under 600 dikor,

• minst 60 hästar och ponnyer,

• minst 250 getter och tackor,

• minst 100 och högst 750 fullvuxna suggor,

• minst 250 och högst 2 000 köttsvin,

• minst 4 000 och högst 40 000 värphöns eller

• minst 10 000 och högst 40 000 broilrar samt

• på djurstallar som håller flera av de ovan nämnda djurarterna eller som håller djurarter som finns upptagna i miljöskyddslagens bilaga över djurenhetskoefficienter och vars totala antal djurenheter är minst 250 och under 3 000.

Anmälningsförfarandet tillämpas dock inte på pälsdjursfarmer, svin- och fjäderfägårdar i direktivstorleksklassen, stora nötkreatursgårdar eller andra stora djurstall.

Förordningen harmoniserar miljöskyddskraven på djurstallar i hela landet. Den ökar verksamhetsutövarnas likabehandling samt förutsägbarheten i fråga om miljöskyddskraven.

I förordningen finns också bestämmelser om placeringen av djurstallar, till exempel om minimiavståndet från djurstallar för olika djurarter och lagringsplatser för stallgödsel till objekt som kan störas av lukt. Vidare innehåller förordningen bestämmelser om de villkor som ger möjlighet till undantag från minimiavstånden i vissa fall. Minimiavstånden gäller för nya djurstallar och tillbyggnader samt för nya lagringsplatser för stallgödsel.

Djurstallarnas anmälningar behandlas i kommuner. Syftet med förordningen är att minska och underlätta arbetet för de myndigheter som behandlar anmälningarna. Verksamhetsutövarna har eventuellt också nytta av reformerna i form av lägre behandlingsavgifter.

Förordningen träder i kraft den 1 februari 2019 samtidigt med miljöskyddslagens och -förordningens bestämmelser om allmänt anmälningsförfarande.

Ytterligare information:

Statsrådets förordning om anmälningspliktiga djurstallar:

Markus Tarasti, miljöråd, tfn 0295 250 291, fornamn.efternamn@ym.fi

Ändringarna i miljöskyddslagen och -förordningen som gäller allmänt anmälningsförfarande:

Tia Laine-Ylijoki-Laakso, regeringssekreterare, tfn 0295 250 150, fornamn.efternamn@ym.fi

Mer från SLC