Niclas Sjöskogs öppninganförande på SLC:s fullmäktigemöte 26.11.2019

SLC - Img 20191126 140040

Öppningsanförande av vice ordförande Niclas Sjöskog på SLC:s fullmäktiges höstmöte 26 november 2019

Bästa fullmäktigeledamöter, mina damer och herrar

Årets första månader dominerades den politiska diskussionen av riksdagsvalet och EU-valet. Jag var själv uppställd i valen och kan konstatera att klimatdiskussionen helt dominerade debatten. Jag återkommer till den.

SLC var aktiv inför valen. Lyfte fram jordbrukets viktiga frågor, drev en synlig skogskampanj med valpaneler och höll kontakt med kandidaterna

Att SLC:s sakkunskap har ett gott renommé och att SLC:s förtroendevalda och tjänstemän åtnjuter ett stort förtroende syntes i att de anlitades som regeringsförhandlare

Bland annat kan nämnas att finansieringsunderskottet i landsbygdsprogrammet, LFA och miljöstödet, som uppgick till 140 miljoner euro 2020 helt i enlighet med regeringsprogrammet har finansierats i regeringens budgetförslag

En sak som är viktig för oss är att lagen om djurens välbefinnande ska bygga på tidigare beredningsarbete, vi har väntat allt för länge redan på en ny lag. Under förra regeringen föll lagen på att den kopplats till landskapsreformen. Nu måste lagen föras till riksdagen.

I regeringsprogrammet finns goda skrivningar om producenternas ställning på livsmedelsmarknaden, private label. Vi har även fått en livsmedelsmarknadsombudsman, han har inte ännu hört några ställningstaganden från honom, men vi har förhoppningar om att marknaden ska börja fungera bättre.

Debatten om klimatuppvärmningen borde handla om hur vi ska minska förbränningen av fossila bränslen. Energisektorn står för 75% av Finlands klimatutsläpp. Så är tyvärr inte fallet idag. Nu inriktas diskussionen så gott som helt på köttets miljöpåverkan, som är 5% av Finlands utsläpp.

Nu missar debatten helt sitt mål när den handlar om kött och skog.

Bönderna och skogsägarna som är de stora klimathjältarna anklagas för att förorsaka utsläpp. Logiken i debatten får en verkligen att undra om vi helt saknar proportioner. De finländska skogsägarna investerar årligen 300 miljoner euro i skogsvårdsåtgärder för att säkra skogens tillväxt. Genom detta långsiktiga arbete har virkesförrådet i Finlands skogar fördubblats på 50 år.

Jordbrukarna producerar mat på våra åkrar och genom förbättrade odlingsmetoder kan vi öka markens kollager, här finns både projekt och forskning som även SLC deltar i.

Växthussektorn har gjort ett föredömligt arbete för att minska sina klimatutsläpp, där finns goda exempel på hur man faktiskt kan göra åtgärder som verklig betydelse.

Det är hög tid att resten av samhället sätter fokus rätt. De gröna näringarna är lösningen, inte problemet!

Lönsamheten som efter bottenåret 2016 visat en svagt stigande trend, så visar nu prognoserna att lönsamheten vänder neråt igen 2019. Detta har vi inte råd med! Lantbruksinkomsten sjönk mellan 2010-2016 från en miljard euro till under 400 miljoner euro. Vi kan på inga villkor godkänna en sänkning!

Den senaste tiden har det skett grava övergrepp i egendomsskyddet, det är något som vi på inga villkor kan acceptera!

Vanda stad tvångsinlöser mark som råmark efter att de vägrat att planera marken på en släktgård som varit i samma släkts ägo i 330 år.

Nylands NTM-central har skickat e-post där de förbjuder markägare att hugga områden som har skyddsmärkning i utkastet till Nylands landskapsplan som ännu inte har laga kraft. Det är inget överklagbart myndighetsbeslut, ett exempel på myndighetsutövning som gått fullständigt fel.

Esbo stad försöker kringgå lagstiftarens vilja genom att införa helt nya planbeteckningar, ”öppet landskapsrum”, som skulle förutsätta åtgärdstillstånd från kommunen om man vill gallra eller avverka

En del politiker ifrågasätter om kolbindningen är markägarens egendom, en rent absurd tanke. Äganderätten är grunden för Finlands samhälle. Det man äger sköter man också om. Exempel på vad som sker utan privat äganderätt finns, och avskräcker.

Nu är det dags att sätt ned foten och försvara markägarnas rättigheter och egendomsskyddet!!!

Hjärtligt välkomna! Jag förklarar SLC:s fullmäktigemöte öppnat.


Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f. är den finlandssvenska landsbygdens och jord- och skogsbrukarnas intresseorganisation. SLC har knappt 30 000 medlemmar i form av cirka 10 600 jordbrukare samt 19 000 skogsägare som fördelar sig över drygt 50 lokalavdelningar och fyra landskapsförbund samt fem skogsvårdsföreningar i de svenska delarna av Finland. 

Mer från SLC