Nordiska bönder samlade på Island

SLC - Nbc 2019 Island Salen

De nordiska bondeorganisationernas representanter är samlade till NBC:s (Nordens Bondeorganisationers Centralråd) utvidgade presidiemöte på Island 21-22 augusti. På agendan står bland annat klimatfrågor, jordbrukets image, hur näringen kan locka unga jordbrukare, andelslag och deras internationella utmaningar samt djurhälsa och antibiotikaresistens (AMR). Dessutom håller även NBC:s presidium möte och NBC:s arbetsgrupper och utskott samlas för att behandla gemensamma frågor. Från SLC deltar så väl styrelsemedlemmar samt politiska tjänstemän i det nordiska mötet.

NBC-ungdomarna höll en interaktiv session om hur bondeorganisationerna kan lock fler unga till näringen och involvera unga jordbrukare i producentorganisationernas verksamhet. 

Även andelslagen och deras internationella erfarenheter lyftes fram under mötet. Från Finland presenterade Valios representant Teresa Laimio vad det finländska mjölkkooperativet fått erfara efter det ryska embargot, som särskilt drabbade den finländska livsmedelssektorn. 

Under onsdagen samlades bondeorganisationernas kommunikationsavdelningar till workshop och för att utbyta erfarenheter om kommunikation om lantbruket och klimatförändringen. 

Baltic Farrmer’s Forum on Environment (BFFE) är en del av NBC:s nordiska samarbete. Under NBC-mötet på Island samlades även organisationernas BFFE-representanter för att diskutera Östersjön och dess tillstånd.


NBC är ett år 1934 grundat samarbetsforum för de nordiska ländernas producent- och kooperativa organisationer. Medlemmar är Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK, Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC och Sällskapet Pellervo (Finland), Lantbrukarnas Riksförbund LRF (Sverige), Landbrug og Fødevarer (Danmark), Bændasamtök Islands (Island), Norges Bondelag ja Norsk Landbrukssamvirke (Norge).

Foto: Mia Wikström/SLC

Mer från SLC