Nytt modellavtal för grundande av friluftsleder

SLC - Stig Skog Mw

Nu finns det ett nytt modellavtal för grundande av friluftsled som gjorts upp av MTK, SLC och Suomen latu. 

En friluftsled grundas oftast genom ett privaträttsligt avtal, som alltid lönar sig att göra skriftligen. Ibland krävs det att man håller en sådan friluftsledsförrättning som avses i lagen om friluftsliv då man grundar en friluftsled. 

Modellavtalet är avsett för avtal mellan friluftsledens anläggare, upprätthållare och markägare och täcker olika vanliga situationer som berör friluftsledens anläggande, underhåll och avslutande.

Modellavtalet kan tillämpas på leder som omfattas av allemansrätten eller andra leder avsedda för friluftsliv.

Avtalet binder också fastighetens framtida ägare eller besittare. De markägare som är parter av avtalet är skyldig att bifoga information och villkor om detta i fastighetens köpebrev. 

Varför anlägga friluftsleder?

Med hjälp av planering av leden och markanvändningen strävar man till att främja ledens kvalitet, beständighet och tillgänglighet samt minska motsatsförhållandena mellan leder och andra former av markanvändning.

Ur markägarens synvinkel är en styrning av sporadiskt vandrande till en utmärkt led önskvärt. Ett avtal tydliggör även ansvaret kring friluftsledens upprätthållande och säkerhet. 

Redan befintliga stignätverk som har uppstått i terrängen tack vare allemansrätten visar vilka stigar som är flitigast i användning och detta nätverk lönar sig att använda som grund då en friluftsled planeras. Friluftsleder som bildar en runda är ofta mera lättillgängliga och tilltalande för användarna än en friluftsled som går fram och tillbaka. 

I tätorter är friluftsleder särskilt viktiga för att förena grön- och parkområden till en helhet. Det är även viktigt att det finns goda förbindelser mellan bostadsområden och frilufts- och rekreationsområden. 

Man bör endast anlägga friluftsleder som det finns behov för. Om det inte finns någon verklig attraktion till leden eller till dess närområde och leden inte på ett betydande sätt gynnar vardagsmotion tack vare sitt läge finns det risk för att leden lämnas oanvänd och underhållet av leden blir ett problem. 

Modellavtalet samt mera information finns på slc.fi/friluftsleder.

För mera information på SLC: t.f. jurist Ellinor Sundqvist, tfn 045 7750 0887 eller ellinor.sundqvist@slc.fi

Mer från SLC