Producentorganisationerna och biodlarna vill trygga pollineringen

SLC - Tarhamehilainen Tattarilla Kuva Tarja Ollikka Sml

Pollinering är en livsviktig ekosystemtjänst för livsmedelsproduktionen. Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK, Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC och Finlands Biodlares Förbund FBF vill uppmana alla att uppmärksamma pollinerare i högre grad. För livsmedelsförsörjningen är det centralt att pollineringen även i framtiden tryggas genom samarbete mellan olika aktörer.

MTK:s, SLC:s och FBF:s gemensamma Pollinerarseminarium ordnas i dag 4.4 i Helsingfors. Nyheterna om allt färre pollinerande insekter i världen väcker skälig oro. Eftersom vi i dagens läge har bristande information om förekomsten av pollinerare i Finland är det viktigt att satsa på forskning i fortsättningen.

– Vi behöver mera information och uppföljning för att kunna upptäcka förändringar i förekomsten av pollinerare, säger MTK:s ordförande Juha Marttila. Med hjälp av forskning kan vi också hitta kostnadseffektiva verksamhetsmodeller för att värna om pollinerarnas välmående som en del av hållbart och ansvarsfullt jordbruk.

För naturligt förekommande pollinerare som t.ex. humlor är ängar och åkerkanter viktiga habitat. I och med att dessa element blivit mer sällsynta i landskapen lönar det sig att försäkra lyckad pollination genom att hyra in bikupor från biodlare på nära håll. Förekomsten av naturligt förekommande pollinerare varierar också kraftigt från år till år.

– Användningen av pollinerartjänster är populärt bland frukt- och bärodlare. Bovete är en åkerväxt som gynnas specifikt av pollination med hjälp av bin. För vår organisation är också naturligt förekommande pollinerare viktiga. Därför önskar vi att både biodlingen och vilda pollinerare beaktas i lantbrukspolitiken framöver, betonar FBF ordförande Hannu Luukinen

Ett enkelt sätt för konsumenten att understöda pollination som sker i Finland är att köpa inhemsk honung.

I Finland har odlingsarealen ökat för specialväxter som kräver pollinering, så som kummin, bovete och bondböna. Ett större behov av pollinering skapar nya möjlighet inom sektorn att utveckla pollineringstjänster och samarbete mellan olika aktörer inom lantbruket. 

Men varken jordbrukaren eller biodlaren ska ensam bära ansvaret för upprätthållandet av mångfalden i den finländska naturen. Lönsamheten inom lantbruket, konsumtionsvanorna och lantbrukspolitiken avgör vilka möjligheter det finns att skapa och underhålla olika habitat och artmångfalden i de finländska landskapen.

–  Livskraftigt jordbruk och en levande landsbygd är en förutsättning för att vi i Finland ska ha tillgång till råvaror som är producerade enligt våra egna värderingar och standarder. Genom att välja och kräva inhemska produkter understöder vi samtidigt det finländska ansvarfulla lantbruket, understryker SLC:s ordförande Mats Nylund

Tilläggsinformation:

Mats Nylund, ordförande, Svenska Lantbruksproducenternas centralförbund SLC, tel. 050 512 2191

Juha Marttila, ordförande, Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK, tel. 050 341 3167 

Hannu Luukinen, ordförande, Finlands Biodlares Förbund FBF, tel. 040 831 1005

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f. är den finlandssvenska landsbygdens och jord- och skogsbrukarnas intresseorganisation. SLC har cirka 30 000 medlemmar i form av 11 000 jordbrukare samt 19 000 skogsägare som fördelar sig över 53 lokalavdelningar och fyra landskapsförbund samt fem skogsvårdsföreningar i de svenska delarna av Finland. http://slc.fi/  

Mer från SLC