JSM: Regeringen fastställde nationella jordbruksstöd 2019

Regeringen tog i dag den 17 januari beslut om de viktigaste nationella stöden till jordbruket och trädgårdsodlingen 2019. Till de stöd som regeringen nu fastställde hör nordligt stöd, nationellt stöd till Södra Finland och nationellt stöd för sockerbeta.

Det nationella produktionsstödet 2019 uppgår  sammanlagt till ca 325 miljoner euro. Det anvisade anslaget är lika stort som 2018. Av den totala stödsumman upptar nordligt stöd ungefär 91 procent och nationellt stöd till Södra Finland ca sju procent. Övriga nationella stöd upptar lite under två procent av stödsumman, av vilken största delen används för stödet för sockerbeta.

De nationella jordbruksstöden kompletterar EU:s gemensamma stödsystem. EU:s jordbrukspolitik har stränga gränser för användningen av de nationella jordbruksanslagen. Stöden får inte snedvrida konkurrensen på EU:s gemensamma marknad. Finlands nationella stödformer som EU-kommissionen har godkänt bygger på våra nordliga produktionsförhållanden och höga produktionskostnader som följer av dem.

Jordbruksstöden har väldigt stor betydelse för gårdarnas lönsamhet och därigenom för bevarandet av den inhemska matproduktionen. Utan stöd skulle primärproduktionen ske i en mycket mindre skala och vara kraftigt koncentrerad eftersom produktionskostnaderna inte går att täcka enbart med marknadsinkomsten.

Stödbeloppen delas på samma sätt som tidigare. Det nationella stödet till Södra Finland fortsätter att minska i enlighet med EU-kommissionens riktlinjer

Beloppet av nordligt stöd ligger på samma nivå som 2018. Anslaget för nationellt stöd till Södra Finland minskar med ca åtta procent i enlighet med EU-kommissionens fastställda stödprogram. I stöd för sockerbeta betalas i hela landet 350 euro per hektar på samma sätt som tidigare.

Över hälften av det nordliga stödet, dvs. ca 160 miljoner euro, går till produktion av mjölk. Det totala stödbeloppet för mjölk har legat på denna nivå redan i flera års tid. Stödet per liter har preciserats årligen enligt utvecklingen av den producerade kvantiteten. Genom den post som betalas för mjölk i efterskott i början av 2020 ser man till att anslaget används fullt ut. 

Nationellt stöd till Södra Finland betalas för svin- och fjäderfäskötseln samt trädgårdsodlingen enligt Europeiska kommissionens beslut. Stödbeloppen sjunker årligen enligt stödprogrammet. Det från produktionen frikopplade djurspecifika stödet till svin- och fjäderfäskötseln minskar med ca 19 procent jämfört med 2018. När det handlar om stödet till växthusproduktion och lagringsstödet inom trädgårdsodling sjunker stödnivåerna i genomsnitt med fyra procent i Södra Finland.

Det gällande programmet som handlar om nationellt stöd till Södra Finland gäller fram till utgången av 2020. Det stödbelopp som betalas ut 2020 minskar enligt kommissionens beslut med närmare tre miljoner euro eller ca 15 procent jämfört med i år. Stödet till svin- och fjäderfäskötseln minskar med ca 28 procent och stödet till trädgårdsodlingen med ungefär fyra procent. Effekterna för svin- och fjäderfäskötseln beror på hur produktionen och gårdsstrukturen utvecklar sig i Södra Finland. 

Arbetet med att forma EU-jordbrukspolitikens mål och åtgärder i nästa programperiod 2021 har redan inletts. Planeringen av den helhet som utgörs av EU-stöd och nationella stöd sker i brett samarbete. Detta i syfte att se till att möjligheterna att utveckla de olika driftsinriktningarna i olika områden är så harmoniska som möjligt.

Inga ändringar i nordliga stöd för nötkreatur och nordliga arealbaserade stöd 

Stöden för dikor, dikokvigor, tjurar och stutar samt för slaktkvigor och -tjurar stiger från 2018 års nivå. Även stöden för tackor och getter är lite högre jämfört med år 2018.

När det gäller från produktionen frikopplat nordligt stöd för svin- och fjäderfäskötseln är stödnivån ca två procent lägre för de mindre referenskvantiteterna, dvs. under 200 djurenheter, jämfört med år 2018.. Stödnivån för referenskvantiteter som överskrider taket sjunker mest och stödnivån ligger kalkylmässigt på samma nivå som i Södra Finland. Svin- och fjäderfäuppfödarnas referenskvantiteter som räknats i form av djurenheter fastställdes gårdsspecifikt när det från produktionen frikopplade stödet infördes i hela landet år 2009. Då beslutades det att i området för nordligt stöd ska stödet fastställas enligt gårdsstorleken.

Nordligt stöd betalas 2019 för samma grödor som 2018. Nivån för nordligt arealbaserat stöd som betalas för sockerbeta, stärkelsepotatis och frilandsgrönsaker höjs jämfört med året innan. Stödnivån för andra produkter ligger kvar på samma nivå som 2018.  Nivån för allmänt arealbaserat stöd ändras inte från år 2018. Det nordliga arealbaserade stödet till unga jordbrukare höjs med tio euro per hektar. Enhetsstöden inom det nordliga stödet för växthusproduktion sjunker sju procent jämfört med år 2018 på grund av ändrade odlingsarealer och balansen mellan stödområdena.

Ytterligare information:
Martti Patjas, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 16 2474
Pekka Pihamaa, specialsakkunnig, tfn  0295 16 2289
Juha Vanhatalo, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 16 2347 

Mer från SLC