SLC: Framtidsfokuserat regeringsprogram för lantbruket

SLC - Dsc 0858

Det nya regeringsprogrammet har noterat jordbrukets lönsamhetsproblem. Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f. anser att det nya regeringsprogrammets satsningar på att lappa de gropar som uppstått i finansieringen av LFA, miljöersättningen och ekostödet under det sista året 2020 av pågående landsbygdsutvecklingsprogram är viktiga för hela näringen.

- Regeringens beslut att inte heller lagstifta i frågor som ökar jordbrukarnas kostnader utan att dessa kompenseras är en mycket central linjedragning för jordbrukets överlevnad. Det visar att den nya regeringen har en korrekt och realistisk uppfattning av jordbrukets lägesbild, säger SLC:s ordförande Mats Nylund.

Att Gårdsbrukets utvecklingsfond får tilläggsfinansiering stärker också fondens möjligheter att även i fortsättningen stöda de investeringar som behövs i jordbruket för att kunna möta de framtida utmaningarna och prioriteringarna som finns nämnda i regeringsprogrammet.

Goda framtidssatsningar på arrondering och biogas

SLC stöder även regeringsprogrammets framtidssatsningar för jordbruket. Det finns ett behov av att se över arronderingen inom jordbruket och med en bättre arrondering kan betydande kostnader sparas in anser SLC. 

- Att Rinnes regering har prioriterat satsningar på produktionen och användningen av biogas förbättrar möjligheterna att i framtiden återanvända gödsel på en helt annat sätt än idag. Det är även positivt att regeringen stöder biogas som drivmedel i fordonstrafiken, säger Thomas Antas, första vice ordförande för SLC.  

Regeringen vill stärka producentens ställning

SLC välkomnar även regeringsprogrammets skrivning om att detaljhandeln bör dela med sig av den information som den samlar in om konsumtionen. Detta är information som hela kedjan kan dra nytta av påminner SLC.

- Även skrivningarna om handelns egna märken, private label, ger anledning att tro att den kommande regeringen försöker stärka producentens och de förädlande företagens ställning i livsmedelskedjan, kommenterar SLC:s verksamhetsledare Jonas Laxåback.

SLC ser det som positivt att regeringen tar fasta på att stärka den inhemska livsmedelsproduktionens synlighet i bl.a. offentlig upphandling och genom tydligare ursprungsmärkning. Att livsmedelslagen körs i hamn, vilket förbättrar bl.a. de små förädlarnas verksamhetsförutsättningar, stärker ytterligare budskapet kring fördelarna med finländsk livsmedelsproduktion.  

SLC ser det också som viktigt att avbytarverksamheten och Ta hand om bonden-projektet har fått tilläggsfinansiering. Detta är åtgärder som hjälper jordbrukarna att orka med sitt arbete. SLC gläder sig även över regeringsprogrammets starka skrivningar om svenska språkets ställning.

Välkomna satsningar på skogen och klimatet

Som ett led i klimat- och energipolitiken kommer ett klimatprogram för markanvändningssektorn att göras. Enligt regeringsprogrammet skall man satsa på skötsel av skogarna, deras växtkraft och vitalitet och uppdatera råden i god skogsvård på basen av forskning-, uppföljning och erfarenhet. Det här är viktigt eftersom välväxande skogar räcker till för såväl ekonomiska, miljömässiga och klimatmål. Även METSO-programmet fortsätter och regeringen kommer att öka finansieringen och utvärdera en eventuell utvidgning av programmet till övriga livsmiljöer som t.ex. torvmarker. 

- Regeringens satsning på METSO-programmet och frivilliga skyddsåtgärder har visat sig vara mycket effektivt med tanke på mångfalden, säger SLC:s skogsombudsman Anders Portin


Tilläggsinformation:

Mats Nylund, SLC:s ordförande, tfn 050 512 2191

Thomas Antas, SLC:s första vice ordförande, tfn 050 3079919

Jonas Laxåback, SLC:s verksamhetsledare, tfn 040 9402734

Anders Portin, SLC:s skogsombudsman, tfn 040 586 6179

 

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f. är den finlandssvenska landsbygdens och jord- och skogsbrukarnas intresseorganisation. SLC har knappt 30 000 medlemmar i form av cirka 10 600 jordbrukare samt 19 000 skogsägare som fördelar sig över drygt 50 lokalavdelningar och fyra landskapsförbund samt fem skogsvårdsföreningar i de svenska delarna av Finland. 

http://slc.fi/  

Mer från SLC