SLC godkände miljöprogram

SLC - SLC miljoprogram 2019 PARM webb beskuren

SLC:s förbundsfullmäktiges vårmöte som sammanträdde 11.6.2019 godkände SLC:s nya miljöprogram – det femte i ordningen sedan producentorganisationens första miljöprogrammet antogs 1990. Producenterna välkomnar lantbrukets roll i miljö- och klimatarbetet.

Lantbruket är ytterst sårbart vid snabba förändringar i miljön eftersom lantbrukets produktivitet är beroende av ekosystemtjänster, det vill säga av exempelvis pollinering samt vattnets och näringsämnenas kretslopp. SLC anser att det behövs nya strategier som beaktar balansen mellan bruk av naturtillgångar och ekosystemens bärkraft.

– Lantbruksföretagaren och markägaren ligger i nyckelposition när det gäller användningen av naturtillgångar och ekosystemens bärkraft. Lantbruket värnar om en stor del av vår livsmiljö – därför måste en aktiv dialog föras med lantbruksnäringarnas aktörer. Dessutom är det avgörande att forskningsresultat mer effektivt tillämpas och anpassas till praktiska metoder för lantbruksföretagare, kommenterade Thomas Antas, SLC:s vice ordförande och ordförande för SLC:s miljöutskott.

Levande landsbygd och lönsamt lantbruksföretagande är grundläggande förutsättningar för att förverkliga samhällets krav och satsningar på nyttjande av naturtillgångar. Förutom etiskt producerade varor, sysselsättning och annan ekonomisk nytta erbjuder lantbruket i Finland livsmiljöer för otaliga arter, kulturmiljöer samt möjligheten att producera varor enligt finländsk lagstiftning för finländska behov.

SLC påminner om att i Parisavtalet, som slår fast de mest centrala målen för att begränsa klimatuppvärmningen, har alla medverkande länder enats om att målsättningen att uppnå låga utsläpp av växthusgaser inte får genomföras på ett sätt som hotar livsmedelsproduktionen.

För att det finländska samhället ska uppnå de lokala, nationella och internationella målsättningarna i förvaltningen av livsmiljön jobbar SLC enligt följande fyra teser:

1. Vi verkar för ett samhälle där landsbygden och lantbruksnäringarna uppskattas

2. Vi verkar för att främja en konsumtion av inhemska lantbruksvaror

3. Vi verkar för att våra medlemmar betraktas som viktiga aktörer i arbetet med anpassandet till och bromsande av förändringar i miljön

4. Vi verkar för lönsamma lantbruksföretag och främjar utvecklingen av bioekonomi och kretsloppsekonomi

Läs SLC:s miljöprogram på slc.fi/miljoprogram

Mer från SLC