SLC & MTK: De finländska jordbrukarna och privata skogsägarna stöder IPCC-rapportens rekommendationer – Finland bör identifiera sina egna styrkor och särdrag

SLC - Granskott Mw

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC och Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK, som representerar de finländska jordbrukarna och privata skogsägarna, anser att den idag lanserade IPCC-rapportens budskap om klimatförändringens konsekvenser för livsmedelssäkerheten och odlingsmarkens produktionsförmåga är alarmerande. Specialrapporten, som fokuserar på markanvändning ur klimatperspektiv, understryker jordbrukets, markanvändningens och de förnybara naturresursernas avgörande roll för att bekämpa klimatförändringen och trygga matförsörjningen samtidigt som vi anpassar oss sig till det förändrade klimatet.  

Via sitt eget arbete fortsätter jordbrukare och skogsägare att bekämpa klimatförändringen, samtidigt som de även försöker anpassa sig till den. Riktlinjerna för jordbrukarnas klimatarbete, som även är i samklang med IPCC:s målsättningar, finns i näringens egna programförklaringar, i såväl SLC:s miljöprogram som i MTK:s klimatprogram. SLC och MTK påminner om att situationen på många håll i världen är en helt annan än i Finland och därför är IPCC:s rapport en viktig röst för jordens framtid. IPCC:s rapport visar att primärnäringarnas klimatarbete är mycket viktigt och att motsvarande åtgärder behöver göras överallt i världen. Jordbrukarna har en nyckelroll när det gäller att bekämpa klimatförändringen och anpassa sig till den eftersom ett förändrat klimat kommer att ha stora konsekvenser även för lantbrukets framtid och odlingsmarkens produktionsförmåga då extrema väderfenomen blir allt vanligare.

I Finland produceras Europas renaste mat på ett mycket effektivt sätt och vi har goda förutsättningar för hållbar produktion. För Finlands del är situationen inte så svartvit som forskare ute i världen ser saken när de framhåller att livsmedelssäkerheten kunde förbättras genom att minska på odlingen av foderväxter och husdjursproduktion. Klimatsmart växtföljd kräver en mångsidig livsmedelsproduktion, där köttproduktionen är en del av hållbar användning av biomassa och markområden. Att förädla foderväxter till livsmedel är en del av livsmedelssäkerheten. Att från matproduktionen dra bort områden som lämpar sig för foderproduktion riskerar däremot att försämra livsmedelssäkerheten.   

Tillväxten i våra skogar är avsevärt större än avverkningarna och virkesförrådet har ökat tack vare årtionden av hållbart skogsbruk. Jord- och skogsbrukarna anser att de planerade investeringarna i skogsindustrin är möjliga att förverkliga. Hållbart skogsbruk och skogsvård i Finland är klimatpolitiskt sett den mest hållbara lösningen. Det ökar den årliga tillväxten och kolbindningen samtidigt som riskerna för allvarliga skogsbränder minskar. När vi bygger i trä lagras träets kol i konstruktionerna och bildar långvariga kollager. Träprodukter ersätter andra material och det finns en ökande efterfrågan på dem i världen bland annat för att ersätta plast.

Tilläggsinformation:   
Ordförande Mats Nylund, SLC, 050 512 2191
Miljödirektör Liisa Pietola, MTK, 050 438 4014 
Energispecialist Anssi Kainulainen, MTK, 050 596 1541  


LÄNKAR:


    Mer från SLC