SLC & MTK: Idisslarna bidrar till naturens mångfald

SLC - Mjölk Webb

Vårdbiotoperna, det vill säga hedar, ängar, hagmarker och skogsbeten, utgör tillsammans med vallodlingen en viktig pusselbit i den finländska naturens mångfald. Idisslarna är djur som klarar av att utnyttja växtligheten i vårdbiotoperna och vallodlingarna till föda. Betesgång, slagning av vall och annan lantbruksverksamhet har betydande roll i att säkra artrikedomen i vårdbiotoper och förekomsten av värdefulla landskapsområden.

Vårdbiotoperna ligger illa till. Samtliga vårdbiotoper som har uppkommit till följd av betesgång är utrotningshotade. Orsaken till det trängda läget är att nyttjandet av markerna har avtagit och de värdefulla biotoperna växer igen. 

Vårdbiotoperna härstammar från tidigare vardagliga praxis i lantbruket. I dagens läge kräver upprätthållandet av vårdbiotoper att producenterna aktivt tar hand om de värdefulla biotoperna och artmångfalden som har kopplats till dessa naturtyper. 

–  Upprätthållandet och främjandet av naturens mångfald kräver insatser från hela samhället. Åtgärderna måste även fokuseras mer noggrant för att säkerställa att de värdefulla områdena omfattas av vård, konstaterar MTK:s ordförande Juha Marttila.

Vall och betesmarker som odlas till foder för idisslare erbjuder mångsidig miljönytta. Fleråriga vallar och betesmarker binder koldioxid från atmosfären till marken, minskar risken för urlakning av näringsämnen och främjar biologisk mångfald. Dessutom är vallar och betesmarker betydande när det gäller skötsel av kulturlandskap och djurvälfärd.

Användningen av idisslarnas stallgödsel som gödselmedel i lantbruket möjliggör dessutom att cirkulärekonomins principer kan utnyttjas i större grad i lantbruket. 

Lönsamt lantbruk utgör grunden för att främja hållbar livsmedelsproduktion i Finland.
– I sista hand är det konsumenten som avgör ifall vi bedriver hållbart lantbruk i Finland eller om vi utlokaliserar livsmedelsproduktionen och dess miljöpåverkan till andra länder, påpekar SLC:s ordförande Mats Nylund.

SLC och MTK gemensamma seminarium om betesmarker och husdjur ordnas idag 8.10 i Helsingfors.

Tilläggsinformation och livestreaming:

Mera information om seminariet samt webbstreaming av seminariet: http://slc.fi/betesmarker2019

- Mats Nylund, ordförande, Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC, tfn 050 512 2191

- Juha Marttila, ordförande, Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK, tfn 050 341 3167

Mer från SLC