SLC & MTK: Jordbrukarna och skogsägarna aktivt med i klimatarbetet – dags att styra från anklagande atmosfär till äkta lösningar

SLC - Vall Jordlager Mw Liten
Foto: SLC/Mia Wikström

Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK och Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC delar oron och budskapet från FN:s klimatmöte om att den nuvarande takten i klimatarbetet globalt inte räcker till. Enligt producentorganisationerna har beslutsfattarna god kunskap om jordbrukets utsläppskällor och det kol som skogen binder, men inte tillräcklig information om markens och växternas kolbindning.

De finländska jordbrukarna och skogsägarna är engagerade i arbetet att bromsa klimatförändringen och anpassa sig till den. Riktlinjerna finns i MTK:s klimatprogram och i SLC:s miljöprogram. Målet är att öka kolbindningen genom att effektivera tillväxten, minska på utsläpp av växthusgaser, gå över från fossila till förnybara bränslen samt anpassa produktionen till förändringar i klimatet.

–  Den färska Metsätutka-undersökningen visar att skogarnas kolbindning är viktig för finländska skogsägare och att de även är intresserade av att marknadsbaserat producera kolbindningstjänster. De mest populära metoderna för att öka kolbindning främjar samtidigt träproduktion. Skogsägarnas målsättningar måste tas i beaktande i beredningen av ett system för markanvändningssektorns kolsänkor, konstaterar MTK:s skogsdirektör Juha Hakkarainen.   

–  Problemet är att i IPCC:s beräkningar beaktas nu knappt alls lantbrukets kolbindning utan enbart utsläpp. Vi behöver snabbt mera forskningsresultat som stöd för beslutsfattarna såväl i EU som i Finland, säger MTK:s miljödirektör Liisa Pietola.    

I Finland pågår för tillfället flera forskningsprojekt om markens och växtlighetens kolbindning. Pietola anser att Finland måste gå i bräschen för kolbindningsforskning som har en avgörande roll. Om man vill rädda världen måste man enligt Pietola satsa på att hållbart effektivera odlingen. 

Finlands fördel är att marken är täckt med växtlighet. Av vår yta är 75 % skog och 7 % åker, av vilken en betydande del är i vallodling. Enligt Pietola måste åkrarnas och skogarna kolbindningsförmåga ytterligare effektiveras. För skogarna innebär det hållbart skogsbruk och skogsvård. För åkrarna innebär det att öka växttäcket, minska på jordbearbetning och höja skördenivåerna. Ökad biogasproduktion av gödsel och att ersätta fossila med förnybara bränslen är i nyckelrollen. Utsläpp från torvmarker kan begränsas särskilt genom minskad markbearbetning och ökat växttäcket. 

Klimatåtgärder måste ske stegvis och ge effekt. Dessutom måste de beakta hållbarhetens olika dimensioner.

– I det viktigaste styrdokumentet vi har i kampen mot klimatuppvärmningen, Parisavtalet, sägs det redan i inledningen att de åtgärder som vidtas för att bekämpa klimatförändringen inte får genomföras på ett sätt som hotar livsmedelsproduktionen. Om vi ska uppnå Parisavtalets mål måste vi, i stället för symbolgärningar, göra rätt och genuina klimatgärningar som är ekologiskt, ekonomiskt, socialt och kulturellt hållbara, konstaterar SLC:s ordförande Mats Nylund. 

Enligt en utredning finansierad av jord- och skogsbruksministeriet upplever många jordbrukare att tonen i den offentliga klimatdiskussionen är anklagande. Pietola anser att det nu är dags att komma ifrån den atmosfär av ångest och anklagelser som kött- och mjölkproducenter möter i media. IPCC:s Land-rapport erkände att animaliska proteiner har sin plats i livsmedelsproduktionen redan för att världens alla områden helt enkelt inte lämpar sig för odling av proteinväxter. Klimatvänligt växelbruk kräver mångsidig livsmedelsproduktion, där köttproduktion är en del av hållbart utnyttjande av biomassor och markanvändning.   

– Tack vare Finlands nordliga läge och rika vattenreserver passar en gräsbaserad kött- och mjölkproduktion oss mycket bra, och vi klarar av att sköta produktionen hållbart, säger Pietola. 

Tilläggsinformation:  
Liisa Pietola, miljödirektör, MTK, tfn 050 438 4014
Anssi Kainulainen, energispecialist, MTK, tfn 050 596 1541
Mats Nylund, ordförande, SLC, tfn 050 512 2191

Aktuella länkar:
- MTK:s klimatprogram: https://www.mtk.fi/sv/-/mtk-n-ilmasto-ohjelma-tavoitteena-hiilineutraali-ruoka-ja-metsien-kasvavat-hiilinielut

- SLC:s miljöprogram: https://slc.fi/miljoprogram

Mer från SLC