SLC Nyland: Jord- och skogsbruket kan bidra med klimatnytta

Uttalande från SLC Nyland (Nylands svenska producentförbund NSP r.f.) med anledning av IPCC:s specialrapport publicerad 8.8.2019

IPCC:s färska rapport visar att vi måste göra mer för att kunna begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grad. Specialrapporten, som fokuserar på markanvändning ur klimatperspektiv, understryker jordbrukets, markanvändningens och de förnybara naturresursernas avgörande roll för att bekämpa klimatförändringen och trygga matförsörjningen, samtidigt som vi anpassar oss sig till det förändrade klimatet. 


SLC Nyland: Jord- och skogsbruket kan bidra med klimatnytta

De gröna näringarna skapar mervärde och klimatnytta för samhället. Jord- och skogsbruket är inte problemet utan en del av lösningen på klimatfrågan, betonar SLC Nyland (Nylands svenska producentförbund NSP r.f). Landsbygden utgör stommen för bioekonomin. Av Nylands areal är 85 % jord- och skogsbruksmark (23+62 %). SLC Nyland framhåller vikten av att skog och mark sköts så att de bidrar till klimatnytta, öppna landskap och biodiversitet. Klimatsmarta odlingsmetoder ökar kolbindningen, vilket samtidigt förbättrar markens struktur och produktiviteten. Det leder samtidigt till minskat näringsläckage till våra vattendrag. Fortsatta satsningar på att utveckla och ta i bruk effektiva sätt att binda koldioxid i åkrar och skog behövs. 

Om vi globalt lyckas binda årligen 4 promille mer kol i en meter åkerjord, blir det totalt 2-3 gigaton kol/år. Detta kan kompensera för 20-35% av de utsläpp av växthusgaser som människan förorsakar. (Källa: Misasny, B. (ym.) 2017. Soilcarbon4 per mille. Geoderma, 292 (2017), 59 –86. http://www.elsevier.com/locate/geoderma  http://dx.doi.org/10.1016/j.geoderma.2017.01.002

Av Finlands klimatutsläpp står energisektorn, i praktiken alltså främst fossila energin, för 74 procent. Lantbrukets andel av totala utsläppen är 12 procent, varav hälften härstammar från torvmarker. Djurhållningens andel av Finlands totala koldioxidutsläpp är endast 4,4 procent. Lösningen är alltså inte att minska eller sluta äta kött. 

För att öka kolbindningen inom jordbruket behöver vi odla vall, vars användning förutsätter djurhållning, främst nötkreatur (kor), får och hästar. Vall och andra gräsmarker och betande djur är även synnerligen viktiga för biodiversiteten.

- Gräsvallar är viktiga för kolbindning och som kulturbiotoper som skapar förutsättningar för biologisk mångfald. Betande djur är verkliga miljövårdare, framhåller SLC Nylands ordförande Thomas Antas.

Den finländska mjölk- och köttproduktionen är hållbar både miljö- och klimatmässigt. På våra breddgrader lämpar sig dessutom en stor del av åkrarna bäst för vallproduktion.

- Vill man vara klimatsmart är det alla gånger skäl att välja att äta inhemskt, gärna närproducerat, kött i stället för importerat, framhåller Thomas Antas.

Nylands svenska producentförbund NSP r.f.

Tilläggsuppgifter:

Thomas Antas  
ordförande
tel. 050 3079919

Bjarne Westerlund
verksamhetsledare
tel. 040 5037188

Mer från SLC