SLC Nyland: Skog och mark bör skötas så att biologisk mångfald tryggas

SLC - Gran Jungfru Marienyckel Mw

Lantbrukarna lever av och med naturen. SLC Nyland framhåller vikten av att skog och mark sköts så att de bidrar till klimatnytta, öppna landskap och biodiversitet. Detta samtidigt som man skapar fortsatt samhällsnytta, tillväxt, mat, skogsråvaror och energi. Skogsägare och jordbrukare behöver mer resurser och information om vad man kan göra för att hejda artminskningen.

I den senaste rapporten om djurarterna i Finland och hur de mår, den “röda boken” 2019, uppskattar man att 11,9 % av arterna man undersökt är hotade. Naturvårdande åtgärder i skogen är viktiga och i skogsbruket har man redan länge jobbat på ett sätt som tar naturen i beaktande. 

-Metso-programmet för frivilligt skydd av skogsområden har varit en succé, och något som det bör satsas mera på, säger SLC Nylands ordförande Thomas Antas. De hotade arterna lever ofta på små, koncentrerade områden. Dessa behöver man ta särskild hänsyn till.

Det är möjligt att hållbart öka avverkningarna. Vi behöver ändå bli ännu bättre på att bevara arter i ekonomiskog.

-Skogsägarna kan i samband med avverkningar bli bättre på att lämna kvar t.ex. stora lövträd som hålboträd och konstgjorda högstubbar, påpekar Antas. En del arter minskar även av orsaker vi inte kan påverka.

-Våra kulturbiotoper skapar förutsättningar för biologisk mångfald. Betande djur är verkliga miljövårdare, framhåller Antas. Inom ramen för jordbrukets miljöersättningsprogram har jordbrukarna anlagt bland annat naturvårdsåkrar, kulturbiotoper och våtmarker. Genom att välja rätt tidpunkt för slåtter av naturvårdsåker och vägrenar kan odlarna låta örter blomma och sätta frö. Det behövs tilläggsfinansiering av miljöersättningsprogrammet för kommande år för att trygga den här typen av markanvändning.

Nylands svenska producentförbund NSP r.f.

 

Tilläggsuppgifter:

Thomas Antas                                                                                        Bjarne Westerlund
ordförande                                                                                            verksamhetsledare
tel. 050 3079919                                                                                    tel. 040 5037188

Mer från SLC