SLC Nyland: Vi kan avstå fossila bränslen, men inte vår matproduktion!

Uttalande från SLC Nylands (Nylands svenska producentförbund NSP r.f.) höstmöte 19.11.2019 i Vanda 


De gröna näringarna, åkrarna och skogen, är de medel vi har för att binda och ta bort växthusgaser ur atmosfären. I synnerhet våra skogar är betydande kolsänkor konstaterar SLC Nylands höstmöte.  

Energisektorn och förbränning av fossila bränslen står enligt Statistikcentralen (2018) för cirka tre fjärdedelar (75 %) av Finlands klimatutsläpp. Endast 11 % av utsläppen härstammar från jordbruket. För att vi skall uppnå de uppställda klimatmålen måste utsläppen från fossil energi minska rejält, och de gröna näringarnas kolbindning öka. Här är bioekonomin i en nyckelställning. De gröna näringarna står för lösningar, inte problemen, i klimatfrågan. Vi kan på sikt avstå från fossila bränslen, men inte från vår matproduktion!

SLC Nylands höstmöte framhåller att välskötta skogar är bästa garanten för ökad kolbindning och för landets ekonomi. Genom aktiv skogsvård kan vi samtidigt både öka kolbindningen och hållbart öka avverkningarna. Kolbindningen och kolsänkan i skogen är beroende av skogsägarens skötselåtgärder och investeringar. Det borde nu entydigt slås fast att markägaren skall kunna kompenseras för den kolsänka man bidrar med.

Samtidigt kan vi bli bättre på att binda kol även inom jordbruket. Här behövs nu satsningar för att vetenskapligt kunna påvisa hurdana odlingsmetoder som fungerar bäst för att lagra kol i åkerjord. De åtgärder som vidtas för ökad kolbindning måste vara praktiskt genomförbara och basera sig på konkret nytta som verifierats med forskning. Målet med metoderna är inte enbart att binda kol från atmosfären utan metoderna förbättrar också åkerns bördighet, minskar näringsläckaget och gagnar naturens mångfald. I växtodlingen kan jordbrukare öka kolbindningen genom att t.ex. i större utsträckning ha växttäcke på åkrarna året runt samt genom minskad bearbetning av åkrar. 

Även inom lantbruket är det viktigt att kunna minska beroendet och användningen av fossila bränslen. Detta kräver åtgärder såväl på gårdsnivå som inom sektorns företag samt av statsmakten. Investeringar behövs bland annat i småskaliga biogasanläggningar och annan förnybar energi. Inom växthusodlingen har man redan långt övergått till förnybar energi och med användning av ledbelysning ytterligare kunnat reducera klimatutsläppen. Den finländska mjölk- och köttproduktionen har likaså en förhållandevis liten påverkan på klimatet, särskilt i en global jämförelse. Därför är det klimatsmart att välja finländsk mat!

Nylands svenska producentförbund NSP r.f. 


Öppningsanförande av SLC Nylands ordförande Thomas Antas


Tilläggsuppgifter: 

Thomas Antas ordförande tel. 050 3079919 

Bjarne Westerlund verksamhetsledare tel. 040 5037188 

Mer från SLC