JSM: Taket för nationellt stöd av mindre betydelse till jordbrukssektorn höjs

Europeiska kommissionen godkände i slutet av februari nya regler för stöd av mindre betydelse (de minimis-stöd). Ändringen trädde i kraft den 14 mars och gör det möjligt att betala ett större gårdsspecifikt stöd till jordbrukarna utan ett tillstånd från kommissionen. Ändringen inverkar inte på övriga villkor som gäller de minimis-stödet.

I Finland har man redan länge hoppats på att kunna öka användningen av stöd av mindre betydelse. Finland har för avsikt att redan inom kort tillämpa det nya gårdsspecifika taket på det extraordinära tillfälliga stödet för fodervall, foderkorn och vårvete i Södra Finland. Meningen är att stödet ska betalas i april. Ändringen beaktas också då man fattar beslut om den för närvarande ledigförklarade statsborgen till jordbruksföretag med betalningsproblem.

Det högsta tillåtna stödbeloppet höjs från 15 000 euro till 20 000 euro per jordbruksföretag under tre år. Om en medlemsstat upprättar ett centralt register för stöd av mindre betydelse blir det tack vare de nya reglerna möjligt att öka taket för stödet till 25 000 euro per jordbruksföretag under tre år. För länder som väljer det högre gårdsspecifika taket gäller även vissa andra villkor. Finland tänker åtminstone till en början tillämpa en övre gräns på 20 000 euro.

Europeiska kommissionen höjde också det största tillåtna stödbeloppet per medlemsstat. För Finland var det maximala stödet tidigare 46,33 miljoner euro. Den nya begränsningen uppgår till 55,69 miljoner euro under tre skatteår. Om man i Finland upprättar ett centralt register blir det nya stödbeloppet totalt 66,83 miljoner euro. I detta skede är det inte möjligt att öppna ett register. För att det ska vara möjligt att upprätta ett register krävs det att flera ministerier tillsammans gör ett utrednings- och utvecklingsarbete för att bedöma bland annat behovet av ny lagstiftning som förpliktar olika aktörer och en ändamålsenlig användning av resurserna.

Länk till Europeiska kommissionens pressmeddelande om de nya reglerna för statligt stöd: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1332_sv.htm

Ytterligare information:

Juha Vanhatalo, konsultativ tjänsteman, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0295 162 347, juha.vanhatalo(at)mmm.fi

Pekka Pihamaa, specialsakkunnig, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0295 162 289, pekka.pihamaa(at)mmm.fi

Ytterligare information gällande enskilda stöd av mindre betydelse:

Överinspektör Lea Anttalainen, tel. 029 520 4128, lea.anttalainen@ruokavirasto.fi

Specialsakkunnig Aulis Kuusela, tel. 0400 933 647, aulis.kuusela@ruokavirasto.fi

Överinspektör Katriina Mattila, tel. 029 520 4682, katriina.mattila@ruokavirasto.fi

Mer från SLC