JSM: Ur tippningsvinstmedel 40,5 miljoner euro till hästområdet

Regeringen fastställde i dag jord- och skogsbruksministeriets plan för fördelning av Veikkaus Ab:s avkastning till hästområdet 2019. Avkastningen uppskattas till sammanlagt 40,5 miljoner euro. Enligt lotterilagen ska avkastningen användas för att främja hästuppfödning och hästsport.

Av Veikkaus Ab:s avkastning på 40,5 miljoner euro ska 31,1 miljoner euro användas för pris- och verksamhetsunderstöd som går till central- och landskapstravbanor. I prisunderstöd betalas ut 20,4 miljoner euro (19,6 miljoner euro år 2018) och i verksamhetsunderstöd 10,7 miljoner euro (10,5 miljoner euro år 2018). Den resterande summan ska användas för mindre understöd som fastställs under år 2019, till exempel för hästuppfödning, till centralorganisationerna för travsport och ridning samt till sommartravbanor. När man planerar användningen av medlen, tar man hänsyn till Finlands Hippos rf:s förslag om användningen av avkastningen enligt lotterilagen samt de villkor och begränsningar som ingår i statsunderstödslagen och EU-kommissionens beslut om statsunderstöd till hästområdet.

Den delen av Veikkaus Ab:s avkastning som anvisas för hästområdet bygger på en preliminär uppgift. Den slutliga andelen är beroende på Veikkaus Ab:s realiserade affärsvinst.

Travtävlingarnas priser är hästområdets viktigaste finansieringskälla. Tillräckligt stora prissummor uppmuntrar hästägare till långsiktig uppfödnings-, tränings- och tävlingsverksamhet och skapar också förutsättningar för investeringar och en lönsam näring. 

Travbanorna runt om i hela landet ger  travsportentusiaster möjligheter att tävla och utöva fritidsintressen.  Verksamhetsstödet till travbanor används för att upprätthålla travtävlingsverksamhetens infrastruktur.

Ytterligare information:

Tauno Junttila, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 16 2290 

Tapani Sirviö, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 16 2077

Mer från SLC