Utlåtande gällande utkast till statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om bidrag för mjölkkor och nötkreatur, tackor och hongetter, slaktlamm och slaktkillingar samt bidrag för jordbruksgrödor som betalas för 2019.

Jord- och skogsbruksministeriet

Dnr 1570/01.02/2019

UTKAST TILL STATSRÅDETS FÖRORDNING OM ÄNDRING AV STATSRÅDETS FÖRORDNING OM BIDRAG FÖR MJÖLKKOR OCH NÖTKREATUR, TACKOR OCH HONGETTER, SLAKTLAMM OCH SLAKTKILLINGAR SAMT BIDRAG FÖR JORDBRUKSGRÖDOR SOM BETALAS FÖR 2019.

SLC har bekantat sig med utkastet till statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om bidrag för mjölkkor och nötkreatur, tackor och hongetter, slaktlamm och slaktkillingar samt bidrag för jordbruksgrödor som betalas för 2019.

Vi yrkar på att ett förhöjt förskott på 85% enligt samma modell som år 2018 används också för år 2019.

 

SVENSKA LANTBRUKSPRODUCENTERNAS CENTRALFÖRBUND SLC R.F.

Jonas Laxåback             Ellinor Sundqvist
verksamhetsledare        jurist

Mer från SLC