Utlåtande om Tusby generalplan – Tuusulan yleiskaava 2040

Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund r.f. (SLC) har inte fått en officiell förfrågan om att ge utlåtande på Tusby generalplan. Vi vill understryka att SLC också har aktiva medlemmar i Tusby och att vi gärna hade fått ordentligt med tid att fördjupa oss i planeinnehållet närmast vad gäller jord- och skogsbruk.

SLC vill fästa uppmärksamhet vid skrivningen gällande skogliga kantzoner i planebeteckningarnas allmänna föreskrifter: ” Metsänhoidossa tulee pyrkiä siihen, että peltoon, tiehen, asutukseen, jokeen tai muuhun vesialueeseen rajoittuva metsänreunavyöhyke säilyy maisemallisesti yhtenäisenä. ”

Planebeteckningen bör ändras till denna del eftersom den överhuvudtaget inte står i proportion till vad man vill uppnå. Kantzonens omfattning finns inte nämnd och är därför oklar. Dessutom är landskapet i södra Finland över huvud taget mycket mosaikartat och skall alla vägar, åkrar, bostadsområden, åar och övriga vattendrag omgärdas av kantzoner blir mycket stora områden utanför normal skogsvård. De miljömål man eftersträvar med detta uppnås inte nödvändigtvis och kantzoner av gamla träd blåser lätt omkull vilket kan medföra fara på de närliggande vägarna och bostadsområdena.

Ifall beteckningen trots allt kvarstår bör det ekonomiska bortfallet i så fall kompenseras till markägaren och detta borde skrivas in i planebeteckningen.

Vi hoppas att vårt utlåtande beaktas trots att vi inte fått en officiell förfrågan om att ge utlåtande.

 

SVENSKA LANTBRUKSPRODUCENTERNAS CENTRALFÖRBUND SLC R.F.

Anders Portin
Skogsombudsman

Mer från SLC