Utlåtande över justitieministeriets betänkande 2019:12. Förslag för revidering av ersättningsgrunderna i inlösningslagen

Justitieministeriet


VN/882/2018
OM022:00/2016

Utlåtande över Justitieministeriets betänkande 2019:12. Förslag för revidering av ersättningsgrunderna i inlösningslagen 

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC har tagit del av betänkandet kring behovet av revidering av lagstiftningen som berör inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter.

Utredningen var en del av regeringen Sipiläs spetsprojekt med syfte att få finländsk livsmedelsproduktion lönsam. Hit hör även ett förstärkt egendomsskydd.

Inlösningslagen har trätt i kraft år 1978 och trots mindre ändringar under årens lopp är det på sin plats med en helhetsrevidering av inlösningslagstiftningen. Samhället och hur samhällsfunktioner administreras och i vems regi de sköts har förändrats på många grundläggande sätt under dessa dryga 40 år som lagen har varit i kraft.

Det framgår i betänkandet att det har varit på sin plats med en översyn av ersättningsgrunderna, samt att man bör försäkra sig om att ersättningen verkligen uppfyller det grundlagsenliga kravet på full ersättning. SLC omfattar detta.

Ersättningsgrunderna bör revideras så att de motsvarar forskningen och den internationella utvecklingen i fråga om fastighetsvärdering. Bland annat kunde ersättningen för föremål grunda sig på marknadsvärdet i stället för på gängse värde såsom nu. Avsikten har också varit att avstå från den företrädesordning som i lagen anges för värderingsmetoderna och göra det möjligt att välja värderingsmetod från fall till fall utgående från vilken metod som på det mest tillförlitliga sättet leder till ett värde som överensstämmer med full ersättning.

SLC stöder de förslag som arbetsgruppen för fram gällande utvidgning av bostads- och näringsgarantin samt slopandet av värdenedsättning i samband med detaljplanering.

Utgångspunkten vid bestämmande av inlösningsersättning skall fortfarande vara att förmögenhetsställningen för den som innehar den egendom som ska inlösas inte förändras. Under diskussionerna i bland annat uppföljningsgruppen har variationsintervallet för en eventuell höjningskoefficient legat mellan 0 och 25 %.

SLC förespråkar den svenska modellen enligt en höjning på 25 % för inlösningsersättningen (38 a §).SVENSKA LANTBRUKSPRODUCENTERNAS CENTRALFÖRBUND r.f.

Jonas Laxåback                            Mikaela Strömberg-Schalin                                  
verksamhetsledare                       jurist

Mer från SLC