Utlåtande över slutrapporten gällande förberedande arbete för lagstiftning med avseende att ersätta skador förorsakade av fredade arter enligt naturvårdslagen, samt hur dessa skador kunde undvikas

Miljöministeriet

 VN/1039/2018 och YM010:00/2018

Utlåtande över slutrapporten gällande förberedande arbete för lagstiftning med avseende att ersätta skador förorsakade av fredade arter enligt naturvårdslagen, samt hur dessa skador kunde undvikas

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC har haft representation i den grupp som enhälligt framlägger rapporten. Det är av stor vikt att de skador som våra fridlysta djur förorsakar ersätts, så att jordbrukarna som yrkesgrupp inte bär en orimlig och oskäligt stor andel av vår naturvård. SLC omfattar rapporten och ser att den utgör ett god grund för att utveckla en lagstiftning kring ersättningsförfarandet. SLC ser också fram emot att få rapporten på svenska. 

 

SVENSKA LANTBRUKSPRODUCENTERNAS CENTRALFÖRBUND r.f.

 

Jonas Laxåback                                                       Mikaela Strömberg-Schalin

Verksamhetsledare                                                  Jurist

Mer från SLC