FM: Utlåtande över utkastet till regeringens proposition till riksdagen om ändring av inkomstskattelagen för gårdsbruk 10 a §

Finansministeriet 
Skatteavdelningen  

Utlåtande över utkastet till regeringens proposition till riksdagen om ändring av inkomstskattelagen för gårdsbruk 10 a § 

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund r.f. har tagit del av regeringens proposition om en förhöjning av utjämningsreserveringen i jordbruksbeskattningen till 25.000 euro.   

SLC stöder förslaget men framför synpunkten att denna ändring skulle gälla redan för beskattningsåret 2019.  

SVENSKA LANTBRUKSPRODUCENTERNAS CENTRALFÖRBUND r.f.    

Jonas Laxåback                                                       Mikaela Strömberg-Schalin  

Verksamhetsledare                                                  Jurist  

Mer från SLC