Utredning: Skogarnas potential som kolsänka ökar, men att minska växthusgasut-släppen inom jordbruket är utmanande

Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet
Arbets- och näringsministeriet
Jord- och skogsbruksministeriet 

Skogarna som kolsänkor har en avgörande roll om man ser till möjligheterna att inom sektorn för markanvändning, förändring av markanvändning och skogsbruk (LULUCF) främja uppnåendet av Finlands klimatmål. Enligt färska scenarioberäkningar kan skogarnas kolsänkor fördubblas före 2050 jämfört med dagens läge. Växthusgasutsläppen inom jordbrukssektorn kan å sin sida mins-kas med ca 30 procent före 2050 jämfört med 1990 års nivå, men det kräver stora förändringar när det gäller odling av torvmarker.

En utredning som har utförts av Naturresursinstitutet visar att jordbrukssektorn har begränsade möjligheter att skära ned sina växthusgasutsläpp enligt de använda antagandena. Den största effekten kan uppnås om man begränsar röjningen av torvmarker till åker, ökar växttäcket på torvåkrar och höjer torvmarkernas grundvattennivå. En höjd produktivitet inom jordbruket och en lyckad anpassning till klimatförändringen hjälper till att minska växthusgasutsläppen på torvmarker, likaså att styra produktionen till mineraljordar. Då skapas bättre förutsättningar att på olika sätt minska växthusgasutsläppen från torvmarker. Att röta gödsel i större utsträckning kunde också bidra till en minskning av växthusgasutsläppen inom jordbrukssektorn.

Med dessa åtgärder kan växthusgasutsläppen inom jordbruket minskas med ca 30 procent före 2050 jämfört med 1990 års nivå utan att den inhemska jordbruksproduktionens omfattning förändras nämnvärt. För att man ska kunna genomföra ännu större utsläppsminskningar inom jordbruket krävs det en betydande inskränkning av den inhemska jordbruksproduktionen och/eller en tydlig övergång till mer vegetarisk kosthållning bland konsumenterna.

Inom LULUCF-sektorn kan man, utöver att minska växthusgasutsläppen, även öka kolsänkorna. I arbetet med att öka kolsänkorna är en god skogsvård av störst betydelse. Man kan åstadkomma utsläppsminskningar genom att förhindra avskogning (dvs. att skogsmark börjar användas för annan markanvändning), speciellt på torvmarker. Beskogning av torvmarker minskar också utsläppen, även om effekten av att kolsänkor främjas framträder långsammare. Även beskogning av marker som frigörs från annan markanvändning ökar kolsänkorna. Andra metoder för att minska växthusgasutsläppen från jordbruksmark är att förhindra kolförlusten på åkrarna genom att hålla marken täckt av växtlighet och att upprätthålla eller öka kolhalten i marken. Framtida energilösningar kan inom LULUCF-sektorn antingen minska utsläppen (om man frångår torv som energikälla) eller öka dem (om man röjer tilläggsmark som behövs för vindkraftsutbyggnad).

LULUCF-scenarierna ger uppskattningar om hur kolsänkorna utvecklas enligt vissa antaganden och under vissa förutsättningar. Frågan om hur kraftigt skogen som kolsänka utvecklas efter 2030 är kopplad till den nuvarande skogsstrukturen. Till de mest centrala faktorerna hör en kraftig ökning av de unga granbestånden i södra Finland, som grundar sig på en betydande ökning av odlingsarealen för gran från och med mitten av 1990-talet. I vilken grad skogarnas kolsänkor ökar påverkas också av antagandena om tillväxtmodeller, som oundvikligen är förenade med vissa osäkerhetsfaktorer framför allt på lång sikt.

Naturresursinstitutets projekt Utveckling av utsläpp och sänkor i jordbruks- och LULUCF-sektorerna före 2050 förverkligades inom ramen för genomförandet av statsrådets utrednings- och forskningsplan 2018 (www.tietokayttoon.fi).

Mer information från Naturresursinsitutet:

MALULU-projektet: Jyrki Aakkula, specialforskare, tfn 029 532 6045

Växthusgasutsläpp inom jordbrukssektorn: Kristiina Regina, forskningsprofessor, tfn 029 532 6474

Förändringar inom jordbruksproduktionen: Heikki Lehtonen, forskningsprofessor, tfn 029 532 6316

Utsläpp och upptag av växthusgaser inom LULUCF-sektorn: Tarja Tuomainen, specialforskare, tfn 029 532 2190

Modellering och analyser inom skogsbruket: Olli Salminen, specialforskare, tfn 029 532 5346

E-postadresser: fornamn.efternamn@luke.fi

Mer information från arbets- och näringsministeriet:

Petteri Kuuva, industriråd, tfn 029 506 4819, petteri.kuuva(at)tem.fi, ordförande för styrgruppen

Mer information från jord- och skogsbruksministeriet:

Jordbrukssektorn: Birgitta Vainio-Mattila, konsultativ tjänsteman, tfn 029 516 2346

LULUCF-sektorn: Jaana Kaipainen, konsultativ tjänsteman, tfn 029 516 2270

E-postadresser: fornamn.efternamn@mmm.fi

Utveckling av utsläpp och sänkor i jordbruks- och LULUCF-sektorerna före 2050, Publikationsse-rien för statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet 20/2019 (på finska) 

Klimatpolitikens möjligheter inom jordbrukssektorn och LULUCF-sektorn, Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet, Policy Brief(på finska)

Mer från SLC