Värna om skogarnas mångfald - METSO-programmets resurser måste tryggas under kommande regeringsperiod

Tillsammans med flera andra medborgar- och intressebevakningsorganisationer vädjar SLC till alla riksdagsgrupper och berörda ministerier om att resurserna för programmet för skogarnas mångfald i södra Finland – METSO-programmet – tryggas under den nya regeringsperioden 2019-2023.

Det frivilliga METSO-programmet har en central roll när det gäller såväl skyddet av värdefulla skogar som naturvård i ekonomiskogarna i den södra delen av Finland. De utvärderingar av hotade arter och naturtyper som publicerats på senare tid understryker ännu mer än tidigare betydelsen av METSO-programmet.

Målet för METSO-programmet är att under tiden fram till 2025 permanent trygga 96 000 hektar värdefulla skogsområden med tanke på mångfalden samt att få in 82 000 hektar skog i programmet som skyddade eller omfattade av naturvårdsprojekt för en viss tid.

För att målen ska kunna uppnås måste finansieringen av METSO-programmet samt de personella resurserna tryggas under den regeringsperiod som nu inleds, säger organisationerna i sin vädjan. En nivåförhöjning behövs från början av 2020 fastän tidigare beskärningar av finansieringen har korrigerats under de senaste åren.

Fram till slutet av 2018 har knappt tre fjärdedelar av målet för permanent skydd kunnat förverkligas. Det handlar om en areal på 70.000 hektar. När det gäller områden som skyddas för en viss tid är andelen uppe i 55 procent, cirka 40.000 hektar. Områden som ingår i naturvårdsprojekt i METSO-programmet utgör cirka 5.000 hektar.

Vädjan undertecknad i Helsingfors den 9.5.2019 

Bioenergia ry
BirdLife Suomi ry
Energiateollisuus ry
Kuntaliitto Lusto – Suomen Metsämuseo
LUVA – Luonnonvarat ry
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
METO – Metsäalan Asiantuntijat ry
Metsähallitus Metsäteollisuus ry
Natur och Miljö r.f.
Sahateollisuus ry
Suomen 4H-liitto ry
Suomen Latu ry
Suomen luonnonsuojeluliitto ry
Suomen Metsäsäätiö
Suomen Metsäyhdistys ry
Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry
Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f.
Teollisuusliitto
WWF Suomi

Läs mer i Landsbygdens Folk 9.5.2019: Medborgarorganisationer vädjar för METSO-programmet

Mer från SLC