Ändringar inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde vid årsskiftet 2020/2021

Möjligheterna att ordna distansmöten på grund av coronaepidemin och systemet med ett temporärt stöd till företag på landsbygden fortsätter inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde fram till utgången av juni 2021. Vid årsskiftet träder en ny lag om stöd för beskogning av impedimentmark i kraft. Därutöver kommer den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk att fortsätta och de bestämmelser som gäller Lantmäteriverkets avgifter att ändras.

Möjligheterna att ordna distansmöten fortsätter inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde fram till utgången av juni 2021

Giltighetstiden för de temporära på grund av coronaepidemin utfärdade bestämmelserna om fastighetsförrättningar, delägarlagsstämmor och i renskötsellagen avsedda möten förlängs fram till utgången av juni 2021.

Ytterligare information:

Timo-Ville Nieminen, regeringssekreterare, tfn 02951 62379, fornamn.efternamn@mmm.fi

Systemet med ett temporärt stöd till landsbygdsföretag fortsätter fram till juni

Systemet med ett temporärt stöd till landsbygdsföretag fortsätter fram till juni 2021. Den nedre gränsen för stödet sjunker till 2 000 euro och den övre gränsen stiger till 80 000 euro.

Stödet till landsbygdsföretag beviljas i form av de minimis-stöd, det vill säga stöd av mindre betydelse, för företagsverksamheten som är kopplad till gården samt till mikroföretag som förädlar jordbruksprodukter. Stödet kan användas för kostnader som är nödvändiga för att företagsverksamheten ska kunna fortsätta, såsom personal, fastighets- och hyreskostnader. Ansökningstiden börjar den 31 december 2020.

Ytterligare information:

Juuso Kalliokoski, ledande sakkunnig, jord- och skogsbruksministeriet, tfn +358 295 16 2470, fornamn.efternamn@mmm.fi

Satu Haapaniemi, jord- och skogsbruksministeriet, ministerns specialmedarbetare, tfn 050 400 5193

Reijo Martikainen, ledande sakkunnig, Livsmedelsverket, tfn 040714 5786, fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi

En ny lag om stöd för beskogning av impedimentmark träder i kraft

En temporär lag om stöd för beskogning av impediment träder i kraft vid ingången av 2021. Stödet kan sökas hos Skogscentralen från ingången av mars 2021. Enligt lagen kan stöd beviljas för att beskoga impedimentmark, till exempel åkerskiften som inte längre används för jordbruk eller gamla torvutvinningsområden.

Ytterligare information:

Kaisa Pirkola, konsultativ tjänsteman, tfn 02951 62350, fornamn.efternamn@mmm.fi

Giltighetstiden för Kemera-lagen förlängs

Den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (Kemera) fortsätter att gälla ytterligare tre år. Vid behov gäller lagen fram till utgången av 2023. Skogscentralen fortsätter att behandla stödansökningar på vanligt sätt vid årsskiftet och därefter.

Ytterligare information:

Niina Riissanen, forstråd, 02951 62339, fornamn.efternamn@mmm.fi

Inga ändringar i Finlands skogscentrals avgifter

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om Finlands skogscentrals avgiftsbelagda prestationer träder i kraft den 1 januari 2021. Avgifterna ändras inte.

Ytterligare information:

Maija Kaukonen, lagstiftningsråd, tfn 02951 62153, fornamn.efternamn@mmm.fi

Ändringar i bestämmelserna om Lantmäteriverkets avgifter

Vid årsskiftet träder Lantmäteriverkets nya avgiftsförordningar i kraft.

Fastighetsdatasystemets avgifter kommer inte att ändras. Priserna för fastighetsinskrivning höjs med cirka 9,2 procent. Orsaken till detta är delvis att priserna har hållits nästan oförändrade sedan 2017. En ytterligare orsak till höjningen är de ökade IT-kostnaderna för Valtoris tjänster. Fastighetsförrättningsavgifterna stiger med i genomsnitt 1,1 procent. Avgifterna för fastighetsregisterförarens beslut stiger med i genomsnitt 4,1 procent. Den viktigaste orsaken till höjningen är att den allmänna kostnadsnivån har stigit.

Avgiftsförordningarna:

• Jord och skogsbruksministeriets förordning om fördelning av inkomsterna av fastighetsdatasystemet

• Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter som tas ut för fastighetsdatasystemets prestationer och informationstjänster 2021

• Jord- och skogsbruksministeriets förordning om fastighetsförrättningsavgift 2021

• Jord- och skogsbruksministeriets förordning om Lantmäteriverkets avgifter samt avgifter och ersättningar för bestyrkande av köp

Ytterligare information:

Timo-Ville Nieminen, regeringssekreterare, tfn 02951 62 379, fornamn.efternamn@mmm.fi


Mer från SLC