ANM: Lagändringar om tredjelandsmedborgares rätt att arbeta i uppgifter som är väsentliga med tanke på försörjningsberedskapen och arbetsmarknadens funktion träder i kraft

Tredjelandsmedborgare som vistas i landet med uppehållstillstånd eller tillstånd enligt säsongsarbetslagen kan byta arbetsgivare och yrkesbransch utan ansökan om fortsatt tillstånd. Lagändringarna gör det möjligt för dessa utlänningar att arbeta i uppgifter som är väsentliga med tanke på försörjningsberedskapen och arbetsmarknaden. De temporära bestämmelserna gäller till och med den 31 oktober 2020.

Regeringen lämnade den 2 april 2020 en proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av utlänningslagen och lagen om villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för säsongsanställning. Riksdagen godkände den ändrade regeringspropositionen och republikens president stadfäste lagändringarna den 9 april 2020.

– Lagändringen bidrar till att råda bot på bristen på arbetskraft inom de branscher som är nödvändiga med tanke på försörjningsberedskapen under undantagsförhållandena, när gränserna är stängda, konstaterar arbets- och näringsministeriets migrationsdirektör Sonja Hämäläinen.

Utlänningslagstiftningen möjliggör inte i normala förhållanden byte av bransch från ett område som nämns i det första tillståndet till en annan utan att personen ansöker om fortsatt tillstånd. I samband med ansökan om fortsatt tillstånd är byte av bransch möjligt. Till utlänningslagen, säsongsarbetslagen, lagen som gäller företagsintern förflyttning av utlänningar samt lagstiftningen om studerande, forskare och volontärer fogades nu temporära bestämmelser enligt vilka tredjelandsmedborgare som redan lagligen vistas i landet med stöd av dessa lagar får arbeta i uppgifter som är väsentliga med tanke på försörjningsberedskapen och arbetsmarknaden. I fråga om tillstånd enligt säsongsarbetslagen gäller bestämmelsen också dem som senare kommer till landet.

Bestämmelserna gäller till och med den 31 oktober 2020.

Ytterligare information:

Sonja Hämäläinen, migrationsdirektör, arbets- och näringsministeriet, tfn 050 456 0866

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi ulkomaalaislain sekä kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä kausityöntekijöinä työskentelyä varten annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta (HE 36/2020 vp; EV 30/2020 vp) 

Valtioneuvoston asetus ulkomaalaisten työnteko-oikeudesta huoltovarmuuden tai työmarkkinoiden toimivuuden kannalta välttämättömissä tehtävissä

Mer från SLC